simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܕ ܡܡܫܚ ܗܘ̇ܝܬ ܠܗ̇ ܠܪܒܘܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܥܡ ܡܚܝܠܘܬܝ ܆ ܡ̇ܢ ܆ ܩܢܛܐ ܐܟܚܕ ܘܕܚܠܬܐ ܒܕܡܘܬ ܥܢܢܐ ܡܕܡ ܟܪܟܘܢܝ . ܕܚܠܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣ̇ܐܡܢܐ ܪܫܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܪܗܛܐX ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܥܠܠܬܐ̈ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܫܝܚܢܐ ܠܡܩܦ ܠܦܘܩܕܢܟܘܢ ܡܕܪܫܢܝ . ܟܕ ܩܕܡܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡ̇ܐܣܝܢ Xܝܒܓܫܝܡܬܐ̈ ܠܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܨܒܝܢ ܡ̇ܢ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܟܚܘܢ : ܕܗ̇ܢܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܠܐ̈ ܕܪܘܚܐX ܕܩܘܕܫܐ ܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܙܕܪܥܘ ܒܢܦܫܬܢ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܬܬܚܠܠ ܒܝܕ ܬܘܬܐ ܘܬܝܒܘܬܐ . ܕܒܕܓܘܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܕ ܐܠܗܐ ܡܥܕܪ ܘܨܠܘܬܟܘܢ̈ ܡܣܝܥܢ̈ ܇ ܟܟܪܐ ܕܡܠܬ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܘܐܦ ܕܢ̣ܥܒܕ ܒܗܝܢ ܡܥܠܝܘܬܐ ¹ܠܘܬ ܫܪܒܢ . ܕܒܕܓܘܢ ܐ ܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܇ ܡܫܡܫ ܠܕܝܠܬܐ̈ ²ܕܩܒܝܥܐܝܬ ܡܟܢܢ̈ ܒܗ ܡܢ ܥܒܘܕܗ ܡ̇ܢ ܡܬܘܡ . ܦܘܪܫܢܐ ܓܝܪ ܪܒܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܨܝ̇ܡܐ ܠܠܐ ܐܟܘܠܐ . ܗ̇ܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܡܕܝܢܢ ܒܩܒܪܗ ܕܘܙܢܐ ܆ ܡܒܕܩܝܢܢ ܥܠ ܩܒܘܪܬܢ ܕܥܡ ܡ̇ܢ ܘܕܩܝܡܬܢ ܒܥܡܕܢ ܘܒܡܣܩܬܢ ܕܡܢ Xܝܡܝܐ̈ . ܟܕ ܒܝܕ ܗ̇ܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܟܝܚ ܆ ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܕܙܕܩܐܝܬ ܥܒܕܐ ܥܘܗܕܢܗ ܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܨܘܡܐ . XX]ܡܢ ܕܝܘܚܢܢ ¹ܗܟܝܠ ܕܡ̇ܢܘ ܨܘܡܐ ܘܕܠܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܒܝܫܝܢ ܇ ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܫܠܚܝܢ̈ . [X]ܕܗܪܛܝܩܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܥܠܝ ܨܘܡܐ ܫܪܝܪܐ ܕܝܠܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܘܢܝܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܪ ܒܣܪܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܪ ܟܝܢܟܘܢ ܇ ܕܐܪܓܫܬܘܢ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܕܨܪܝܟܘܬܐ . [XX]ܕܒܕܓܘܢ ܙ̇ܕܩ ܠܟܘܢ ܇ ܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܓܕܗ ܡܥܬܕܢܗ̇ ܕܡܘܗܒܬܐ ܇ ܘܓܠܙܗ ܗܘܐ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܇ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܡܠܐ ܦܓܘܕܐ̈ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܟܕ ܩܕܡܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡ̇ܣܠܝܢܢ ܇ ܘܠܨܘܡܝܗܘܢ̈ ܛܡܐܐ̈ ܚܫܒܝܢܢ ܀ [X]ܪܫܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ XXܕܡܗܝܡܢܝܢ ܘܝܕܥܝܢ ܫܪܪܐ ܆ ܠܗ ²ܠܗܠܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܦܛܪܘܢܐX XX : 8XX⁰ܕܚܠܦ ܓܢܣܢ ܘܡܥܬܕܢܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ . ²̈ [3]ܡܪܢ ܘܡܚܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫ̇ܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܣܪܗ ܘܡܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ : ܐܫܬܡܫ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܪܫ ܓܘܫܡܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܆ ܙܕܩܐܝܬ ܩܒܠܢܢ ܡ̇ܫܠܡܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܒܫܡܝܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܣܝܐ ܪܘܚܢܝܐ ܐܫܬܕܪ ܠܒܪܝܬܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܇ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܪܘܫܥܐ ܕܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ . ܕܒܕܓܘܢ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܠܘ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܟܠ ܕܙ̇ܟܐ ܠܪܓܬܐ ܇ ܡ̇ܡ̣ܕ ܡܢ ܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܡ̇ܢ ¹ܠܕܠܩܘܒܠܐ ܐܬܗܦܟܬ ܇ ܘܥܘ̣ܠܗ ܗܦ̣ܟ ܗܘܐ ܒܪܫܗ ܆ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗ̣ܘ ܕܓܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܦ ܐܒܘܗ̇ ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܥܪ ܡ̇ܢ ܡܬܚܘܝܢ̈ ܗܘܝ ܡ̇ܣܠܐ ܗܘܐ . ܝXXXX [X0]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚܐܪܝܐ ܗܘ ܘܠܐ ܡܫܥܒܕܐ ܆ ܚܐܪܘܬܐ ܡܕܒܪܐ ܠܗ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܠܨܘܡܐ ܕܝܠܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܨܘܡܗ ܕܡܪܢ ܨܝܡܝܢܢ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܬܚܡܘ ܡ̇ܢ ܨܝܡܝܢܢ ܆ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܢ ܠܡܨܡ ܇ ܐܝܟ