simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܕܩܝ̣ܡܐ ܐ ܬ ܒܝܬ ܝ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܦܪܣܝܐ̈ ܕܥܠ ܙܦܠܢ ܡܝ̣ܠ ܂ ܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܓ̣ܘܫܐ̈ ܡܬ̇ܚܫܒ ܗܘܐ ܠܡܒ̣ܢܐ ܥܠܘܗܝ ܚ̣ܣܢܐ ܃ ܘܐ ܟ
JnEph:EccHist ܙܟ̇ܐ̣ ܘܡ̇ܢ ܡ̣ܙܕܟܐ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܬܡ̇ܠܠܝ̈ ܆ ܫܠܚ̣ܘ ܠܗ ܡ̇ܢ ܥܠ ܕܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܢܬ̇ܛܝܒ ܠܩܪܒܐ̣ ܘܢ̇ܩ̣ܪܒ ܂ ܘܢ̇ܕܥ
JnEph:EccHist ܕܚܕ ܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܚ̣ܝܩܝܢ ܘܡ̇ܪܛܢܝܢ ܃ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܟܡܐ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܠܢ ܀ ܗ̣ܘ ܕܝܢ X ܡ̇ܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܐ ܃ ܐ ܟ
JnEph:EccHist ܩܕܡܝܬܐ ܃ ܕܢܫ̣ܬܪܐ X ܫܝ̣ܢܐ ܆ ܡ̇ܫܠܡ̣ܢܘܬ ܐ ܕܐܪܡ̣ܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܫܘܪ ܐ ܇ ܘܐܫ̣ܬܪܝ ܫܝ̣ܢܐ ܝܝ ܕܒܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܀ ܥܠ̣ܬܐ
JnEph:EccHist ܐܬܦ̣ܣܩ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܡܚ̣ܕܐ ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܫܚ̣ܝܡܐܝܬ ܂ ܦܩ̣ܕ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐܢ ܗܢܐ ܠܐ ܦ̇ܣܩܬ ܆ ܫܝ̣ܢܐ ܥܡܟ̣ ܠܝܬ ܠܢ ܀ ܘܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈
JnEph:EccHist ܫܪܟܐ ܀ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܫ̣ܡܥ ܆ ܦܩ̣ܕ ܩܪܒܐ ܠܝܘܡ ܡܚܪ ܆ ܡ̇ܢ ܆ ܕܬܬܝ̣ܕܥ ܓܠ̣ܝܐܝܬ ܘܙܟܘܬ ܐ̣ ܘܚ̇ܝܒܘܬ ܐ ܠܘܬ
JnEph:EccHist ܕܬܟܝܠܝܢ ܗܘܘܝ ܃ ܕܐܦܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐ ܣܥ̇ܪ ܠܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐ̣ܦܝܩܣ ܆ 7ܘܠܐ ܥܩ̣ܪ 0ܝ ܐܘ ܐܘܩܕ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ
JnEph:EccHist ܕܗ̣ܘ ܕܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܫܬ̇ܕܪ ܠܘܬܝ ܆ ܐܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܡ̇ܛܪܬܗ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐ̣ܢ ܚ̇ܙܝܢ ܐ̣ܢܬܘܢ
JnEph:EccHist ܕܗ̣ܘ ܡܢ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܢܐ̣ܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܂ ܐ̣ ܟܢܐ ܕܟܕ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܛ ܂ ܝܝܐ̈ ܇ ܘܢܛ ܂ ܪܝܢ ܙ ܇ ܝ ܘܡ̇ܛܝ̣ܒܝܢ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ
JnEph:EccHist ܕܟܠܗ ܗܘ̣ܦܟܗ ܘܟܠܗܘܢ ܚܘܫ̈ ܘܗܝ ܘܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܒܗܘܦܛܝܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ܣܘܬܐ̈ ܕܡ̇ܠܟܘܬܐ ܐ̣ܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܝX ܘܡ̇ܠܟܐ ܐܝܟ
JnEph:EccHist ܕܒܝܬܗ ܬܚ̣ܝܬ ܦܠܛܝܢ ܝ ܂ · ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܘܚܬܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܕܐ ܟ ܥܝ̇ܕܐ ܩܕܡܝܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܐ̇ܚ̣ܝܕܝܢ ܒܗ ܒܩܢܘܢ ܃ ܐܝܟ
JnEph:EccHist ܕܢܚ̇ܦܛ ܐܢܘܢ ܠܡ ܝܥܠ ܚXܝܘܬܐ ܇ ܥܡ ܕܡܝ̣ܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܒ̈ ܢ ܝ ܬܪܝܥܝܬܗ̣ ܘXܥ̣ܠ ܠܐܠ̣ܟܣܢܕܪ ܐ ܇ ܐ ܟ
JnEph:EccHist ܕܠܐ ܐܘܪ̣ܟܗ̇ ܠܬܫܥ̣ܝܬܐ ܕܝܐܓܪܬܐ ܆ ܫ̣ܕܪ ܠܘܬܝ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܝ ܗܦ̣ܟܘ ܠܗܪܟܐ̣ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܘܡܛܠ
JnEph:EccHist ܕܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܠܘ ܠܐܠܗܐ ܢܫ̣ܦܪ ܃ ܐ̇ܘ ܠܫܝ̣ܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܡܬ̣ܕܒܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܠܐ ܛ̇ܟ̣ܣܐ ܀ ܡܛܠ ܦܘܠܐ ܆ ܗܝ̇ܕܝܢ ܐܝܟ
JnEph:EccHist ܪܝܫ ·ܝܪܐ ܢܬ̣ܪܡܘܢ ܇ ܘܐܣ̣ܟܡܐ ܝܩ̇ܝܪܐ ܕ ܩܝ̇ܪܐܝܬ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܝ̣ܬ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܝX ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܆ ܇ · Xܘܗܝ ܗܘܐ
JnEph:EccHist ܆ ܡܛܠ ܝ ܗܝ̇ ܕܗ̣ܘ ܡܬ̇ܥܕܠ ܗܘܐ ܒܦܛܪܐ ܘܡܨ̇ܚܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܬܡܢ ܆ ܟܕ ܡܬ̇ܥܕܠܝܢ ܘܡܬ̇ܪܥܡܝܢ ܥܠ ܕܒܝܬ ܥܩܘܒ ܂ ܠܘܩ̣ܕܡ
JnEph:EccHist ܕܡܦܝ̣ܣܝܢ 1ܕܢܥܒ̣ܕ ܚܕ ܘܬܐ ܒܝܬ ܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܠܣܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܃ ܘܡܟܝܠ ܕܢܥ̣ܘܠ ܣܒܐ ܠܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ ܢܓ̇ܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܃ ܐ ܟ
JnEph:EccHist ܕܢܬ̣ܚܣܟܘܢ ܘܠܐ ܢܬܦ̣ܠܦܠܘܢ ܒܣܪܝܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܡܘܬܐ ܩܕܡܝܬ ܒܛܠܝܐ̈ ܘܒܛܠܝܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܬܪܬ̈ ܢ 10ܚܕܐ
JnEph:EccHist ܝ ܥ̣ܘܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܆ ܘܚ̣ܢܢ ܡܚ̣ܕܐ ܥܐ̇ܠܝܢܢ̣ ܡ̇ܢ ܆ ܐܬܬ̣ܙ ܥ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܗܢܐ̣ ܒܐܝܕܝ̈ ܕܢ̇ܣ̣ܗܕ ܒ̇ܥܐ ܂
JnEph:EccHist ܕܗ̣ܘ ܐ̇ܢܢ̣ܬܘ̣ ܘܬ̇ܒܪܘ ܐܢܘܢ̇ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܫܟ̣ܚܘܢ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܕܦܓܥ̣ ܒܗܘܢ ܆ ܥܕܡܐ ܕܠܨܠܡ̇ܐ̈ ܟܘܠ ܕܐܫܟ̣ܚܘ ܃ ܕܟܠ