simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܡܩܒܠܢ̈ ܥܘܠܐ̈ ܚܝܐ̈ . ܘܗ̇ܢܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ Xܥܠܬܐ ܡ̇ܢ ܘܢܣܬܠܐ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܚܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܠܡܘܠܕܢܝܬܐ̈ . ²ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܦܠܛ ܡܢ ܚܪܒܗ ܕܦܪܥܘܢ . ܘܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܆ ܡ̇ܢ ܠܡ ܟܕ ܥ̣ܪܩ ܠܘܬ ܝܬܪܘܢ . ܩܪܝܗܝ ܢܦܫܗ ܦܢܛܝܠ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܠܒܪܬ ܐܚܐ ܕܐܒܘܗܝ ܢܣ̣ܒ . XX ܟܕ ܕܝܢ ܗܘ̣ܐ ܡܘܫܐ ܒܪ ܥܣܪ ܡ̇ܢ ܠܡ ܒܪ ܐܗܪܘܢ ⁴ܢܣ̣ܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ . ܠܒܪܬX ܦܢܛܝܠ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܪܚܝܩܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܘܬܘܒ ܦܪܥܘܢ ܠܐ ܝ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ . ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܕܦܪܥܘܢ ܡܩܝܡ ܗܘܐ . [15]ܥ̣ܪܩ ܕܝܢ ܠܡܕܝܢ : ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܡܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܝ ܘܒܥܝܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܘܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܒܗ̇ ܐܘܕܥ ܟܢܝܫܐܝܬ . ܒܝܕ ܝܠܒܐ
IšoMerv:ComOT ¹ܠܫܪܝ ܦܘܠܓܗܕܡܘܫܐ ܆ ܘܬܘܚܠܬܗܕܥܠ ܥܡܐ ܐܡ̇ܪ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܇ ܥܬܝܕܘܬ ܕܟܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܪܡ̇ܙ . Xܝ ܗܕܐ
IšoMerv:ComOT ܕܚܪ ܒܡܚܝܠܘܬ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ . ܥܒ̣ܕ ܥܠܘܗܝ ܓܠܝܢܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܠܐ ܦܐ̇ܫ ܬܡܢ ܠܘܬ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ . XX [24]ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܟܕ XXXXXX ܢܛܥܡܘܢ ܠܩܫܝܘܬܗܝܢ ܆ ܢܣܬܟܠܘܢ ܠܚܘܒܐ ܡ̇ܢ XX ܘܒܩܠܡܐ ܇ ܐܫܬܘܬܦܘ ܝܣܪܠܝܐ̈ ܠܡܨܪܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܒ̣ܥܐ ܡܢܗܘܢ ܦܪܥܘܢ ܕܢܨܠܘܢ ܥܠܘܗܝ . [26]ܡܛܠ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܩܠܡܐ ܕܥܒܘܪܐ ܘܕܒܥܝܪܐ ܆ ܢܛܝܪܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܡܨܪܝܐ̈ ܠܬܘܪܐ̈ ܘܥܪܒܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܢ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܣܬܓܕܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܇ ܒܦܚܡܐ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܡܣܬܓܕܢ . Ẍ X ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܢܪܡܘܙ XX ܥܠ ܥܣܪܐ ܪܓܫܐ̈ ܇ ܚܡܫܐ ܕܠܒܪ ܘܚܡܫܐ ܕܠܓܘ . ܡ̇ܢ ܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܇ ܘܒܐܪܒܥܣܪܐ ܡܬܢܟܣ ܗܘܐ . ܒܥܣܪܬܐ ܆ ܚܕܐ
IšoMerv:ComOT ܕܒܐܪܒܥܣܪܐ ܟܕ ܡܠܐ ܗܘܐ ܣܗܪܐܐܬܒܪܝ . ܒܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܒܪܝܬܗܘܢ ܕܢܗܝܪܐ̈ ܆ ܕܐܬܛܟܣܘ ܒܝܘܡܐ ܪܒܝܥܝܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܒܗܢ ܙܒܢܐ ܐܬܬ ܒܪܝܬܐ ܝX ܠܗܘܝܐ . ܗܢܘ . ܒܪܡܫܐ ܐܘܟܝܬ ܡ̇ܢ ܫܡܫܐ ܕܝܢ ܡܬܐܟܠ ܗܘܐ . ܠܥܘܗܕܢ ܒܪܘܝܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܒܪܚܡܐ̈ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ- ܥܒܝܕ ܡܪܒܥܐ ܡܒܘܢܐ ܡ̇ܢ XX ܕܒܗ ܢܦܩ ܐܢܘܢ . -- [XIII 2]ܪܚܡܐ ܩ̇ܪܐ ܠܡܪܒܥܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܕܗ̣ܘ ܦܨܝܗ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈ ³ܣܢܐܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܡܝܬ ܥܡ ܦܪܥܘܢ ܆ ܐܩܝܡ ܠܗ ܕܚܠܬܐ . ܘܣ̣ܓܕ ܠܗ̇ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܒܝܕ ܢܛܘܪܬܗ̇ ܢܗܘܘܢ ܡܟܪܙܢܐ̈ ܝXXXXXXXܠܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܒ̇ܚܪ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܝ ܢܛܘܪܬ ܫܒܬܐ ܆ ܚܕܐ
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܐܬܒܪܝܘ ܡܡܬܘܡ . ܒܝܕܥܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܢܛܝܪ ܗܘܐ ܇ ܡ̇ܢ ܒܪܫܐ ܕܡܡܘܠܐ ܘܕܣܕXܝܐ ܇ ܠܫܡܥܐ ܕܝܠܢ ܚܕܬܐ̈ ܐܢܘܢ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܡܝܐ̈ ܠܒܪ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܬܒܪܝܘ ܬܡܢ . ܐܠܐ ܡܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܚܡܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܩ̣ܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܬܬܠ ܡܝܗ̇̈ ܆ ܠܘ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܡܕܒܚܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܒܢܝܢ ܗܘܘ ܚܢܦܐ̈ ܇ ܘܓܠܦܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܕܪܓܐ̈ ܆ ܐܦ ܬܢܢ ܡܢ ܥܝX ܕܚܢܦܐ̈ ܐܪܚܩ ܝX ܐܢܘܢ ܀ ¹ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܐܢ ܡܨܠܡ ܐܦ ܡܢܦܫ . ܗܢܘ . ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . 3]ܝX ܡ̇ܢ . ܕܠܐ ܢܦܝܚܐ ܒܗ ܢܦܫܐ . X ܥܒܪܝܐ ܆ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܨܠܡ . ܐܝܟ