simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
HistChurchEast ܕܐܬܟ̣ܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܝܚܝܡܐ Xܐܡ̇ ܠܗ . ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ : ܡ̇ܢ ܠܐܓܘܢܐ . ܘܥܒܕܗ ܠܦܓܪܗ ܕܢܟܦܢ . ܘܩ̣ܪܒ ܗ̇ܘ ܕܡܢܣܐ ܐܝܟ
HistChurchEast ܕܚ̇ܣ ܥܠ ܟܦܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܚܬܚܬ ܠܗ . ܠܐܕܡ ܐܡ̣ܪ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܥܡ ܡܫܝܚܐ . ܐܝܟ ܡܠܘܟܐ ܕܛܝܒܬܐ̈ ܩ̣ܪܒ ܠܘܬ ܐ . ܝX . ܘ . ܝܝ
HistChurchEast ܕܚ̇ܐܣ ܥܠܘܗܝ ܡ̇ܠܟ ܠܗ ܇ ܐܡ̣ܪ ܠܟܐܦܐ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܠܚܡܐ . ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܕܫ̣ܡܥ ܩܠܐ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܣܒܪ ܕܡܚܬܪ ܠܗ ܒܗܕܐ . ܐܝܟ
HistChurchEast ܕܨ̇ ܒܐ ܒܟܘܢ ܕܢܗܘܐ ܪܒܐ ܆ ܢܗܘܐ ܐܚܪܝܐ ܕܟܠܢܫ . oX ܣܛܢܐ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ . ܘܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܫܠܝܛܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܆
HistChurchEast ܐܢܬ . ܐܘ ܒܪܢܫܐ . ܕܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ . ܐܝܬ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܚܢܦܐ̈ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܠܐ ܦܪܩ ܗܘܐ ܠܢ . ܢܐܡܪ ܠܗ ܠܚܢܦܐ . ܕܐܢܬ
HistChurchEast ܩ̇ܒܠ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܐܘܒܕ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܡ̇ܢ : ܐܠܐ ܘܟܢ ܫܡܥ ܡܢ ܥܒ̣ܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܐܫܬܥܒܕ ܠܚܛܝܬܐ . ܦܓܪܐ
HistChurchEast ܐܘܒܕ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ Xܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘ ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܠܚܛܝܬܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܩ̇ܒܠ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ . ܦܓܪܐ
HistChurchEast ܚܠܦ ܚܐܪܘܬܗ ܘܐܬܕܡܝ ܠܒܥܝܪܐ ܐܝܟ ܕܐ̣Xܝܪ ܕܘܝܕ . ܦX ܐ . ܡ̇ܢ ܐܘܒܕ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ Xܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘ ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ . ܦܓܪܐ
HistChurchEast ܚܠܦ ܣܓܕܬܐ XX XXX X X ܕܡܪܗ ܇ ܘܫܡܫ ܠܒܪܝܬܐ̈ ܒ ܡܢ ܡ̇ܢ ܘܕܒܚ ܒܢܘܗܝ̈ ܘܒܢܬܗ̈ ܠܫܕܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ : ܦܪܐ
HistChurchEast ܕܚܪܢܐ ¹²ܐܡܪܝܢ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ . oX ܝ ܝܝܝXܟ X- ܘ̣ܚ ܡ̇ܢ ܠܡܩܪܐX¹ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܘ̇ܠܐ . ¹¹ܐܝܟ
HistChurchEast ܕܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ ܠܠܥܙܪ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܓܠܠܐ̈ ܢ̇ܫܬܩ . ܐܝܪܝܗܝܢ ܕܐܠܗܐ . ܕܕܝܕܘܪܘܣ̈ X ܘܗ̇ܘ
HistChurchEast ܕܐܣܬܪܕ ܘܐܙܕܩܦ ܘܐܬܩܒܪ ܕܬܚܦܝܬܐ ܀ ܘܬܘܒ̈ ܘܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܩܠܐ ܢܩܝܡ . ܕܕܝܕܘܪܘܣẌ ܘܗ̇ܝ
HistChurchEast ܩܢܘܡܐ ܐܡ̣ܪܬ . ܟܕ̇ ܥܪܩܐ ܡܢ ܦܘܠܝܓܐ . oX ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ : ܡ̇ܢ . ܙܪ̣ ܩ ܗܘܐ ܕܬܘܕܐ ܆ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܡܪܟܒܐ . ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܚܕ
HistChurchEast ܡܠܝܟܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܪܬܕܘܟܣܘ ܕܢܗܘܝܝ̣̇Ẍ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܇ ܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܚܝܕܝܢ X ܝܘܡܢܐ ܟܘܪܣܩܬܐ̈ . ܘܗܠܝܢ
HistChurchEast ܕܡܫܟܚܢ̈ ܕܢܥܒܕ̈ ܢ ܫܝܢܐ ܒXܝܕܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܐܬܝ̇ܣܩ ܥܠ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܡܠܝܟܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܪܬܕܘܟܣܘ ܕܢܗܘܝܝ̣̇Ẍ ܐܝܟ
HistChurchEast ܕܐܡܪ ܕܒܦܓܪܐ ܚܫ̇ܘܫܐ ܘܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ . ܐܨܛܥܪ ܘܚܫ ܡ̇ܢ ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܝܢ ܡXܬܐ ܚܝX ܝܘܠܢܝXܘ . ܚܪܡܐ ܠܡ ܕ ܬܠܬܐ̈ ̈
HistChurchEast ܕܐܡ̇ܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܇ ܬܘܣܦܪܐ ܡܕܡ ܐܘ ܫܘܒܚܐ ܐܘ ܐܝܩܪܐ ܡ̇ܢ ܠܗ . ܘܠܐ ܥ̣ܛܠ ܠܘ ܡܕܡ . ܢܗܘܐ ܚܪܡ . ܚܪܡܝܐ ܠܡ ܕ ܐXܒܟܐ̈ ܀
HistChurchEast ܕܒܐܥܦܐ ܥܒܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܘܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܢܝܩܝܐ . ܡ̇ܢ . ܘܐܦܢ ܒܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܠܡܫܪܪܘ ܣܒܪܘ ܗܠܝܢ ܕܪܘܫܥܐ : ܐܝܟ
HistChurchEast ܕܫܬܐܣܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܓܘܕܦܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܘܥܩܪܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܝܘܠܦܢܐ ܪܫܝܥܐ ܕ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝẌ . ܐܝܟ
HistChurchEast ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ . ܘܠܢܦܫܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܝܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ . ܩܒܠܘ ܕܝܢ ܐܦ ܠܦܠܘܝܢܘXܝ ܐܝܟ