simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GanBus ܩܝܡܐ ܇ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܕܬܐܠܕ ܇ X1 X2ܘܠܫܢܐ ܙܥܘܪ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܬܒܚܢ ܕܝܠܗ̇ ܘܗܕܪܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ̇ . ܘܒܚܒܠܐ̈
GanBus ܕܣܝܡ ܥܒ̇ܪ ܣܓܝ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫܟܝܚ . ܐܝܟܢ ܓܝܪ ܠܐ ܪܒܐ ܗܝ ܡܢ ܡ̇ܢ ܒܨܝܪ ܇ ܝܕܥܬܐ ܡܣܟܢܝܐ ܇ ܡܪ ܕܘܬܐ X0 ܘܠܐ ܫܟܝܚܐ ܇ ܘܗ̇ܘ
GanBus ܓܝܪ ܠܒܣܪܢܐ ܘܕܥܠ ܒܣܪܐ ܘܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ܐܢܗܘ ܐܪܐ ܕܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܣܝܡ ܥܒ̇ܪ ܣܓܝ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫܟܝܚ . ܐܝܟܢ ܓܝܪ ܠܐ ܪܒܐ ܗܝ ܡܢ
GanBus ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܗ . ܘܣܗܕܐ ܠܡܠܬܐ ܡܬܠܐ ܦܪܘܩܝܐ : ܡܪܐ ܟܪܡܐ ܡ̇ܢ ܕܦ̇ܠܚ ܕܝܢ ܆ ܠܐ ܡܬܚܫܒ ܠܗ ܐܓܪܗ ܐܝܟ ܕܒܛܝܒܘ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ
GanBus ܕܚܕ ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܘܟܠܗܘܢ ܕܡܫܝܚܐ ܕܓܡܝܪܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܒܚܕ ܐܝܩܪܐ ܢܝܩܪ ܘܠܐ ܢܘܪܒ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܚܒܪܗ ܇ ܐܝܟ
GanBus ܦܪܨܘܦܐ ܕܩܕܡ ܣ̣ܡ . ܙܢܐ ܕܝܢ ܒܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܕܗܫܐ ܚܘܝ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܘܣܝܐ ܘܙܢܐ XX ܘܠܘܬ ܡܕܡ . ܐܘܣܝܐ
GanBus ܠܒܛܢܐ ܐܝܢܐ . ܠܐ ܡܢ ܡܦܩܢܐ̈ ܕܡܬܝܨܦܝܢ ܠܝܣܪܝܠ ܘܫܪܟܐ . ܡ̇ܢ ܘܬܬܟܪܙ ܆ 25ܘܦܐܪܐ̈ ܕܒܡܫܝܚܐ ܠܗܢܐ ܡܣܬܟܝܢ . ܘܝܘܡܐ
GanBus ܠܒܝܫܝ̈ ܐܠܗܐ ܗܟܢܐ ܡܫܠܡܝܢ : ܕܟܕܐܒܝܐ ܡ̇ܢ ܐܚܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܆ ܒܥܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܡܛܝܗܝ ܕܢܣܝܡ ܒܣܡܐ . ܐܢܫܝܢ̈̈
GanBus ܐܚܘܗܝ ܩܫܝܫܐ ܕܙܟܪܝܐ ܦܠܓܘܬ ܫܢܬܐ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܠܝ ܡ̇ܢ . ܐܢܫܝܢ̈̈ ܡ̇ܢ ܠܒܝܫܝ̈ ܐܠܗܐ ܗܟܢܐ ܡܫܠܡܝܢ : ܕܟܕܐܒܝܐ
GanBus X X3ܒܝܬ 1 11 [ . . ]ܠܘܬܗ ܕܟܗܢܐ ܘܐܕܫܐ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܡܣܒ ܡ̇ܢ ܬܪܥܐ ܕܬܪܝܢ . [X , 13]ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܟ . ܡܛܠ ܓܢܣܐ
GanBus ܡܛܠ ܓܒܪܝܠ ܐܫܠܡܘ ܕܗ̣ܘ ܠܡ ܡܥܠ ܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܡܦܩ ܡ̇ܢ 0 ܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܕܢܝܐܝܠ ܫܒܘܥܐ̈ ܡܢ̣ܐ ܘܐܫܠܡ . ܐܢܫܝܢ̈
GanBus ܓܒܪܝܠ ܗ̇ܘ ܛܒܝܒܐ ܕܩܐ̇ܡ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܇ ܡ̇ܢ , 19]ܐܢܐ ܐܢܐ ܓܒܪܝܠ . ܚܙܝ ܫܘܝܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ ܒܕܪܓܐ . ܐܢ
GanBus ܕܚܫ̣ܒ ܕܠܗܢܐ ܟܠܗ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܫܘ̇ܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܬܦܠܓ ܆ ܥܒܕܗ ܡ̇ܢ . [X , 20--21]ܡܦܫܩܢܐ : ܡܟܝܠ ܬܗܘܐ ܫܬܝܩ . ܠܘ ܓܝܪܐܝܟ
GanBus ܕܩܪܝܬܐ ܒܚܕ ܬܫܪܝ ¹ܩܕܡܝܐ ܦܩܝܕܐ ܒܢܡܘܣܐ XX ܒܣܗܪܐ ܡ̇ܢ ܐܬܡܠܝܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܬܫܡܫܬܗ ܆ ܐܙ̣ܠ ܠܒܝܬܗ . X27ܕܘܟܪܢܐ
GanBus : ܡܛܠ ܕܬܡܗܐ ³ܩܝܡܐ ܒܚܕܬܘܬܐ ܕܐܣܬܥܪܬ . ܕܬܪܬܝܢ̈ : ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܡܛܫܝܐ ܗܘܬ ܢܦܫܗ̇ ܝܪܚܐ̈ ܚܡܫܐ ܆ X ܡܛܠ ܚܡܫ ܥܠܠܢ̈ . ܚܕܐ
GanBus ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܕ . [XX , 10]ܘܐܡܪ̣Xܒܠܥܡ ܠܐܠܗܐ : ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܒܠܥܡ . [XX , 9]ܘܐܬ̣ܐ ܐܠܗܐ ܥܠ ܒܠܥܡ ܘܐܡܪ̣ ܠܗ :
GanBus ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ ܒܣܦܝܩܐ̈ ܇ ܥܡ ܬܪܡܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܠܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܛܒ ܇ ܘܟܠ ܕܬܐܡܪ ܠܝ ܐܥܒܪ . . XXX 7]ܡܪ ܝ ܐܒܐ : ܐܬܝܢ
GanBus ܒܣܦܝܩܐ̈ ܇ ܥܡ ܬܪܡܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܠܝܐ̈ ܘܡܪܣܘܦܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܝ ܐܥܒܪ . . XXX 7]ܡܪ ܝ ܐܒܐ : ܐܬܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܐ
GanBus ܡܠܝܐ̈ ܘܡܪܣܘܦܐ̈ ܘܩܨܡܝܗܘܢ̈ ܠܡ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ : ܗ : ܡ̇ܢ ܝ ܐܒܐ : ܐܬܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ ܒܣܦܝܩܐ̈ ܇ ܥܡ ܬܪܡܠܐ̈
GanBus ¹ܕܠܐ ܬܐܙܠ ܠܐܝܙܓܕܐ̈ ܡܝܒܠ . ܘܗܕܐ ܠܐ ܕܡܢ ܛܘܥܝܝ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܆ ܠܣܕܪܐ ܡܠܚܡܐ ܕܡܟܐ ܫ̇ܛܚ ܒܪܒܪܐܝܬ ܡܢ ܢܩܦܐ . ܘܠܗ̇ܝ