simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܢܗܘܐ ̈· ܠܗ ܐܬܪܐ ܕܢܐܡܪ ܂ ܕܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܘܫܪܟܐ ܀ ܂ ܡ̇ܢ ܕܨ ܒ̣ܐ ܣܛܢܐ ܕܬܡܢ ܢܩܘ̣ܡ ܦܪܘXܢ ܂ ܒܪܫܥܬܗ ܩ̣X ܬܡܢ ܂ ܚܕܐ
BarṢal:ComGosp ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܂ ܕܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ
BarṢal:ComGosp ܐܢܬ ܂ ܠܘ ܕܝ̇ܪ-ܥ ܗܘܐ ܠܗ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܗܕܐ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܩܥ̣ܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܃ ܝܝ ܕܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܂ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ
BarṢal:ComGosp ܘܥ̇ܪܨܝܢ ܥܠܝܢ ܒܩܛܝܪܐ ܆ ܢܣܝܒܪ ܐܢܘܢ ܕܢܬܟܠܠ ܂ ܘܢ̣ܣܒ ܡ̇ܢ ܠܢ ܕܠܐ ܢܣܥܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܢ ܥܠ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܂ ܝ- ܂ ܐܠܐ ܐܢ
BarṢal:ComGosp ܘܗܘ̇ ܕܥܡ̣ܕ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܐܬܝܕܥ ܡ̇ܢ ܓ ܂ ܂ ܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܢ
BarṢal:ComGosp ܝܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܝ ܂ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܐ·ܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪܐ ܂ ܝ ܂ X ܡ̇ܢ ܂ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܐܡ̣ܪ ܐܒܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܝ ܂ ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܘ ܒܪܝ ܂ ܗܝ̇
BarṢal:ComGosp ܛܘܪܐ ܝ ܡܬ̇ܩܪܐ ܂ ܘܠܘܝܬܢ ܘܡܠܟܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܡܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ ܪܒܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܬܪܡܪܡ ܠܗܘ̇ ܣܩܘܒܠܝܐ ܂ ܕܗܘ̇
BarṢal:ComGosp ܡܛܠ ܡܫܝܢܘܬܗ̇ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܀ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܂ ܂ ܕܥܡ̣ܪ ܥܡܢ ܂ ܂ ܘܚܕܝܘܬܐ ܝܘܢܐ ܠܕܒܚܐ ܥܡ ܫܘܦܢܝܐ ܂ ܗܝ̇
BarṢal:ComGosp ܕܗܘ̇ ܕܥܡ̇ܕ ܫܡܝܢܐ ܗܘ ܂ ܘܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚ̣ܬ ܂ ܘܠܬܡܢ ܥܬܝܕ ܡ̇ܢ ܀ ܠܡܢܐ ܐܬܦܬܚܘ ܂ ܗ̇ ܂ ܝ ܠܫܘܘܕܥܐ ܕܬܠܬܐ̈ ܙܢܝܐ̈ ܀ ܚܕܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܡܕܒܪܢܐ ܬ ܕܝܢ ܀ ܬܘܒ ܕܢܒܝܘܬܐ ܬܬܡܠܐ ܂ ܕܢܦܪܥ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ ܕܗܘ ܕܥ̇ܡܕ ܂ ܘܠܘܬ ܂ ܗܘ̇ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ ܪܗ̇ܛ ܂ ܠܘ ܒܫܘܢܝܐ
BarṢal:ComGosp ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܫܘܘܟܢܐ ܡܢܫܝܠ ܥܒ̇ܪ ܢ ܂ ܘܠܐ ܩܪ ܂ ܡܝܢ ܡ̇ܢ ܒܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܩܘܡܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܦܓܪܢܝܬܐ ܀ ܗܝ̇ ܝ
BarṢal:ComGosp ܡ̣̇ܥܠ ܠܥܕܬܗ ܂ ܠܥܘܠܐ̈ ܕܝܢ ܠܒܪ ܛ ܂ ܪܕ ܀ ܒܝܕ ܐܕܪܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܒܐܘܨܪܐ̈ ܀ ܘܗܪܟܐ ܬܘܒ ܦ̇ܪܫ ܠܗܘܢ ܂ ܟܕ ܠܡܗܝܡܢܐ̈
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܟܕ ܡ̣̇ܢܘ 2ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܒ ܂ ܂ ܕܒܪ ܡܢܘ X - ܂ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܐ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܂ ܒܪܡ ܐܠ̇ܨܐ ܕܢ̣ܛܪ ܒܫܩܠ̇ܛܥܢܐ ܀ ܚܕܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܂ Xܝ̇ ܥܠ ܕܐܟ̇ܠܐ ܝܥܪܐ- ܕܚܘܒܝܗܘܢ̈ ܘܡ̇ܪܩܐ ܘܡܚܕܬܐ ܡ̇ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܀ 1 ܒܪܘܚܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܒܡܝܐ̈ ܘܒܢܘܪܐ ܀ ܒܢܘܪܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܝܥܪܐ X - ܂ ܠܡܥܡ ܡܘܗܒܬܐ ܂ ܐܝܟ ܢܒܝܐ̈ ܡܢܫܝܠ ܗܘ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܓܘܢܝܬܐ ܦ̇ܪܫܐ ܒܪܬ ܩܠܗ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܡܢ ܥܘܠܐ̈ ܂ ܟܕ ܠܥܘܠܐ̈
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܢܬܢܓܕܘܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܒܬܪ ܟܪܘܙܘܬܗ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܕܟܕ ܡ̇ܢ ܣܡܗ̇ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܟܕ ܒܬܪ ܣܘܠܩܐ ܗܘ̣ܬ̇ ܝ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܚܕܐ
BarṢal:ComGosp ܕܫܒ̇ܩ ܆ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܫ̇ܒܩ ܂ ܘܡܨܝܐ ܗܘܬ̇ ܕܬܗܘܐ ܐܦ ܟܕ ܠܐ · ܡ̇ܢ ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܠܘ ܕܫܒ̇ܩ ܂ ܗܘ̇ ܓܝܪ ܕܫܩ̇ܠ ܝܬܝܪ ܪܒܐ ܗܝ ܂ ܗܘ̇
BarṢal:ComGosp ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܕܫܟܝܚܐ ܝ-· ܒܗܘܠܐ̈ ܀ ܂ ܕܒ ܂ ܡܫܢܩܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܀ ܒܙܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܐܡܪܐ ܢܘܪܐ ܂ ܚܕܐ
BarṢal:ComGosp ܡܛܠ ܚܠܝܡܘܬܗ ܀ ܂ ܕܒ ܂ ܕܐܝܟ ܕܦܣܩ ܢܪܓܐ ܂ ܡܬܦܣܩܝܢ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܫܡܗ ܡܓܠܬܐ ܕܦܪܚܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܙܟܪܝܐ ܂ ܐܠܐ ܢܪܓܐ ܀ ܚܕܐ
BarṢal:ComGosp ܢܒܝܐ̈ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܩܛܠܘ ܂ ܝ ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܠܐܡܗܘܢ ܐܘܪܫܠܡ ܡ̇ܢ ܕ̣̇ܡܝ ܐܢܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܝܠܕܐ̈ ܕܐܟܕܢܐ̈ ܂ ܕܠܐܒܗܐ̈