simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܡܪܢܢ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ
Ath:Inc ܡܨܚܝܢ ܚܢܦܐ̈ ܕܝܢ ܡܨܛܕܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ X XX X ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ . ܡ̇ܢ . ܘܡܛܠ ܕܢܚܗ ܐܠܗܝܐ ܕܠܘܬܢ ܢܘܕܥ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܗܘܕܝܐ̈
Ath:Inc ܕܦܬܟܪܐ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܣܬܒܪܐ ܫܝܛܘܬܗ ܒܝܕ ܙܩܝܦܐ ܗ̇ܦܟ . ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܒܚܝܠܐ ܕܝܠܗ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܚܘܐ ܠܗܝܢ . ܟܕ ܠܦܢܛܣܝܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܕܡܢ ܢܦܫܗ ܘܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܘܐ Xܝ ܟܠܡܕܡ ܐܡܪܝܢ . ܡ̇ܢ . ܘܐܝܟ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܥ̣ܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܬܚܡܘ . ܡܢܗܘܢ
Ath:Inc ܗܟܢܐ . X ܚ̇ܙܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܡܢ ܫܡܫܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܣܗܪܐ . ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝܐܝܕܐ ܐܘ ܥܝܢܐ ܐܘ ܪܓܠܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ
Ath:Inc ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ̈ ܐܡܪܝܢ . ܡܠܦܢܘܬܐ XX ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܘܕܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܀ X ܗܠܝܢ
Ath:Inc ܕܛܠܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܡܠܬܐܐܝܬ ܠܗܘܢ X ܘܗܘܘ ܡܠܝܠܐ̈ ܢܫܟܚܘܢ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܐܦ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ
Ath:Inc ܕܢܛܪܝܢ ܠܗ ܠܦܘܩܕܢܐ ܘܡܩܘܝܢ ܛܒܐ̈ . ܢܗ . ܘܢ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܐܥܠ ܐܢܘܢ . XX X 6ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ . ܕܐܢܗ̣ܘ
Ath:Inc ܒܦܪܕܝܣܐ ܢܚܘܢ . ܐܠܐ ܟܕ ܠܒܕ ܡܢ ܗܢܐ ܡܝܬܝܢ ܢܩܘܘܢ ܒܡܘܬܐ ܡ̇ܢ XX ܠܗܘܢ ܕܚܒܠܐ ܟܝܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܘܬܐ ܣܒܠܝܢ . ܘܠܐ ܡܟܝܠ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܥܒ̣ܕܗ ܠܒܪܢܫܐ . ܘܕܢܩܘܐ ܒܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܐܬܪܚܡ ܕܐܦ ܒܦܓܪܐ ܐܢܫܝܐ ܢܗܘܐ ܘܢܬܚܘܐ . ܗܟܢܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ ܗ̣ܘ XX ܒܪܢܫܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܫ̣ܬܪܝܢ ܢܩܘܘܢ ܒܡܘܬܐ ܘܒܚܒܠܐ . ܐܝܬܘܗܝ
Ath:Inc ܕܐܬܐܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܕܘܟ ܘܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܠܗܕܐ ܡܫܘܕܥ ܡ̇ܢ . ¹ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ
Ath:Inc ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܥܒ̣ܕ ܠܢ . ܡ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܢܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ X ܀ ¹ X ܗ̣ܘ
Ath:Inc ܐܝܟܢܐ X ܕܩ̇ܕܡܬ ܐܡ̇ܪܬ ܡܬܚܒܠܢܐ̈ ܒܟܝܢܐ . ܒܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ XX X ܗܘܘ ܥ̣ܠܬܐ ܕܚܒܠܐ ܕܒܡܘܬܐ . ܐܝܬܝܗܘܢ
Ath:Inc ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ . ܚܒ̇ܠܐ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܕܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܥܠ ܡܘܬܐ ܠܥܠܡܐ . ²ܟܕ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܬ ܗ̣ܢܘܢ
Ath:Inc ܡܫܟܚܢܝܗ̇̈ ܕܒܝܫܬܐ ܗܘܘ . ܘܗ̣ܢܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܩܪܘ ܡ̇ܢ ܡܬܡܬܚܝܢ . ܡܟܝܠ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܡܡܫܚܬܐ̈ ܐܬܘ . ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ
Ath:Inc ܓܝܪܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܘܓܘܢܒܐ̈ ܒܟܠ ܕܘܟ . ܡܢ ܩܛܠܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚܝܢ . ܕܠܐ ܣܒܥܘܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܚ̣ܛܘܢ ܗܘܘ ܓ . ܘܪܐ̈
Ath:Inc ܕܢܡܘܣܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܐܠܐ ܕܚܒ̇ܠܐ ܘܕܥܘ̣ܠܐ . ܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܘܚܛܘܦܝܐ̈ ܡܠ̣ܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܝܨܝܦܘܬܐ
Ath:Inc ܓܝܪ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܠܗ ܠܝܬ ܗܘܐ ܕܡܬܚܫܒ ܡܚܝܠܘܬܐ . ܕܥ̣ܒܕܗ ܡ̇ܢ ܥ̇ܒܕܗ . ܐܘ ܕܐܠܘ ܠܐ ܥܒܕܗ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܠܐ
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܚܛܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܘܠܘܢܩܝܦܘܬܐܕܚܒ̇ܠܐ . ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܐ ܩܪܝܐ ܡܢܕܪܝܫ . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܫ̇ܠܝܐ ܚܛܗܐ̈ . ܐܠܘ