simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist ܕ ܣܪܛ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܡܪܢ . ܐܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܕܥܠ ܐ ܣܛܘܢܐ ܕ ܩܪܡܢ ܡ̇ܢ ܐܘܣܝܐ . ܐܘܣܝܐ ܡܬܐܡܪ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܨ ܠܘ ܥܠ
Ath:HomEpist ܓܝܪ ܥ̇ܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ . ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܡ̇ܓܕܦ ܒܗ̇ ܒܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܒܬܪܗܘܢ ܡܪܫܘܬܐ ܗܕܐ . ܘܐܝܬ ܒܗܕܐ ܫܘܚܠܦܐ . ܗ̇ܘ
Ath:HomEpist ܓܝܪ ܕܬ̇ܐܒ ܦܐ̇ܫ ܡܢ ܕܠܡܚ̣ܛܐ . ܐܝܬ ܒܗ ܕܝܢ ܚܒ̇ܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܡܕܐ ܐܚܪܢܐ . ܘܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܘܚܠܦܐ ܣܓܝܐܐ . ܗ̇ܘ
Ath:HomEpist ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ X . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܝܫ ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܘܚܐܫ ܗܘܐ . ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ
Ath:HomEpist ܕܠܒܝܫ ܦܓܪܐ ܡ̇ܟܣ ܗܘܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܠܡܢܐ ܡ̇ܢ . ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ X . ܘܐܝܟ
Ath:HomEpist ܕܣܓܝ ܡܡ̇ܪܚܝܢ ܗܘܘ ܐܒ̇ܕܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ . ܡ̇ܢ : XXX ⁵ ܒܕܡܘܬܐ ܕܬܘܪܐ ܕܐ̇ܟܠ ܥܣܒܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ
Ath:HomEpist ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ . ܕܡܨ̇ܐ ܕܢܫ̣ܬܘܐ ܠܪܘܫܥܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ X . Xܢ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܝܬܝܪܘܬ ܫܓܝܫܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ . ܐܘ
Ath:HomEpist ܗܠܝܢ ܕܐܬܟ̣ܬܒ ܡܢ ܚܒܝܒܐ ܘܒܪ ܬܫܡܫܬܢ ܕܘܡ̇ܣܘܣ ܡ̇ܢ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܠܘܬ ܐܦܣܩܦܐ̈ ܕܒܐܦܪܝܩܐ X ܣܦܩܢ̈
Ath:HomEpist ܕܢܦ̣ܠܘ ܒܗ̇ܝ ܢܩܘܡܘܢ . ܡܫܟܚܢܝܗ̇̈ ܕܝܢ ܝܕܝܥܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܬ ܗܝܕܝܢ ܡܛܠ ܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ . XXܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ
Ath:HomEpist ܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܫܠܡ̣ܬ̇ . ⁰ ܘܗܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܣܘܢܘܗܕܘ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ . ܡܫܟܚܢܝܗ̇̈ ܕܝܢ ܝܕܝܥܐ̈ ܢܗܘܘܢ . ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܩܕܝܡ
Ath:HomEpist ܢܬ̣ܩܪܘܢ . ܒܗ ܕܝܢ ܟܕ ܒܗ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܗܠܝܢ ܢܫܬܘܬܦܘܢ . ܡ̇ܢ . ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܫ̇ܘܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܠܐ ܕܐܪܝܢܘ̈
Ath:HomEpist ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡܒܨ ܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܡ̇ܢ ܘܝܬܝܪ ܥܒ̣ܕܘ . ܟܕ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܒܟܘܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ . ܘܗܠܝܢ
Ath:HomEpist ܕܒܢܝܩܝܐ ܡܫܟܚ ܕܥܠ̣ܬܐ ܕܦܐܝܐ ܠܡܠܬܐܐܝܬ ܠܗ̇ . ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܣܘܢܗܕܘ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪ ܗܕܐ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܗ̇ܝ
Ath:HomEpist ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ ܘܡܛܠ ܦܨܚܐ ܐܬܟܢ̣ܫܬ̇ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ⁵ ܣܢܐܬܐ ܘܚܪܝܢܐ ܕܡܢ ܩܛܝܪܐ ܐܬܟ̇ܢܫܘ . ܗܕܐ
Ath:HomEpist ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܘܩܒܠ ܕܝܢ ܣܘܢܗܕܣ ܬܐܒܝܠܝܬܐ . X ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠܬܐ ܕܣܢܗܕܣ ܕܢܝܩܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪ ܗܕܐ ܚܠܦ ܐܪܝܘܣ
Ath:HomEpist ܗܘ ܢܩ̇ܒܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗ̇ܝ ܕܒܐܪܝܡܢܣ ܐܘ ܠܐܚܪܬܐ ܣܢܗܕܣ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܣܘܢܗܕܣ ܬܐܒܝܠܝܬܐ . X ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ .
Ath:HomEpist ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܛܠ̣ܝܢ ܕܒܐܪܝܡܢܘܣ ܡ̇ܢ ܡܫ̇ܡܗܝܢ . ܐܘ X¹ ܡܢ̣ܘ ܠܐ ܢܣ̣ܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܛ̇ܠܡܝܢ
Ath:HomEpist ܕܢܨܥ̇ܪܘܢ . ܕܢܗܘܘܢ ܕܝܢ ܓܙܡܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗܘܢ ܟܕ ܐܙܠܘ ܠܘܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ . ܥܒ̣ܕ ¹⁵ ܐܢܘܢ
Ath:HomEpist ܡ̇ܛܫܝܢ . ܗ . . . ܢܝܢ ܕܝܢ ܕܒܐܬܪܩܐ ܒܩܛܝܪܐܐܣܬ̣ܥܪܘ ܡ̇ܢ . ܘܕܠܐ ܢܫܡ̇ܗܘܢ ܐܚܪܬܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ
Ath:HomEpist ܕܗܠܝܢ . ܠܐ ܡܠܝܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܫ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܨ̇ܒܐ ܕܢܥܩ̇ܒ . ܡܫܟܚ ܒܬܪܟܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ