simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܡܫܝܚܐ 10ܐܘ ܡܠܟܢ ܆ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܬܐ̈ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܡܚܡܕ ܀ 7 , 3ܐܢܐ ܕܝܢ 9ܐܓܝ̇ܒܬ ܠܡܠܟܘܬܗ . ܥܠ ܝܫܘܥ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܟ 24ܕܐܡ̣ܪ ܝܫܘܥ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܆ ܥܡܗܘܢ 25ܘܒܝܢܬܗܘܢ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܦܪܩܠܛܐ 23ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܡܕ . 7X5ܘܦܪܩܠܛܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܟܚ ܒܡܠܐ̈ 24ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ |ܩ |M 122ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܕܩܢܝܐ |ܩ |L49ܡܠܟܘܬܟܘܢ ܢܡܠܠܘܢ : 10 , 22 23ܫܘܚܠܦܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܡܓܘܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ 20ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܀ 16 , ܡ̇ܢ |M 136ܠܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗܘܬܐ 16 , 21 19ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܫܠܡܘXܐ X ܕܓܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ : ܕܚܐܪܐ- X ܡ̇ܢ ܝXܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ X3ܡܠܟܝܢ̈ . 60ܝ 16ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܠ ܡܠܦܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܢ ܐܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆ ܬܘܕܝܬܐ 34ܗ̣ܝ ܕܝܠܟ ܡ̇ܢ 32ܒܡܠܬܗ ܘܒܪܘܚܗ̣ ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ ܀ 18 , 37ܐܠܐ 33ܗܕܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܥܒܕܐ ܕܐܣܛܪܛܓܘܬܐ ܘܕܦܠܚܐ : 17ܒܬܫܕܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܕܪ ܡ̇ܢ 15ܕܝܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܡܬܬܘܕܐ ܆ X 1ܫܡܫ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܠܟܝܬܐ ܘܠܚܐܪܘܬܐ ܫ̇ܠܚ 20ܘܡܬܢܟܪܐ : ܘܠܗܕܪܐ ܪܒܐ ܡ̇ܢ ܛܪܘܢܐ̈ ܘܡܪܘܕܐ̈ ܝܘܢܝܐ̈ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ 19ܗܕܐ : ܠܒܪܘܬܐ
Tim1:DisputCalMahdi 25ܒܕܚܠܬܐ ܘܕܢܐܚܕܩܢܝܗܝ ܒܪܬܝܬܐ ܐܬܦܩܕܘ̈ 26ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܘܫܠܝܛܐ . ܘܐܢ ܡܠܦܐ̈ X ܘܕܝ݅ܢܐ ܕܐܪܥܐ ܕܢܦܠܚܘܢ ܠXܝܝܝܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܐܠܗ 2ܠܟܝܢܐ ܕܝܢ ܐܢܫܝܐ ܗܘ̇ ܕܠܒܫ̈ ܡܢܢ ܡܠܬܐ 3ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ̈ . 20 , 1 |M 159b| 1ܐܠܗܐ ܚܫ ܘܡܝܬ ܒܒܣܪ . ܠܘ ܠܟܝܢܐ