simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܛܠ ܕܚܛ̣ܐ ܐܬܢܟܝ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܗܘܬ̣ ܕܢܚܛܐ ܇ ܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܘ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ ܐܘ · XX · ܕܝܠܗ ܕܣܡܝܐ ܂ ܠܘ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܒܡܝܐ̈ ܇ ܗ̣ܘ ܐ̣ܡܪ ܠܝ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܚܙ̇ ܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܢܥܒܕܝܘܗܝ ܠܓܠܝܢܐ ܀ ܝ ܘܐܢܐ ܠܡ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̇ܝܬ ܠܗ ܆ ܐܠܐ