simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SophrJer:epArcadCyp ܆ ܬܬܘܦ ܠܘܬ ܗ̇ ܝ X X 27 ܝ . . ܕܚܠ̣ܬܐ . ܒܢܘܟܪܝܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܩܪܒܗ̇ ܆ ܐܦ ܠܐ ܗ̇ܘ X ]ܕܬ[ܩܢܗ̇ [ ܇ ]ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܢܝܐܘܬܐ
SophrJer:epArcadCyp ܕܐܚܪܢܝ ܒܟܝܢܐ ܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬ ܗ ܘܐܚܪܢܝ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܢܐ ܓܝܪ ܡܣܝܒܐ ܗ̇ܘ ܐ ܡ̣ܪܚ ܗܘܐ ܆ ܐܝܟ
SophrJer:epArcadCyp ܕܩܕܡܝܐ ܗܘ ܘܢܛܘܪܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܕܢܗܘܐ ܒܨܝܪܐ . X ܡ̇ܢ X ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܇ ܕܐܒܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܣܐܡ ܐܢܐ ܪܘܚܝ ܇ ܐܝܟ
SophrJer:epArcadCyp ܕܕܚܕܐ ܘ ܣܝܐ ܘܕܚܕܐ ܐ ܠܗܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܘܦܘܪܫܐ ܒܗ̇ ܠܐ X ܡ̇ܢ ܝܫܐ . ܗܠܝܢ ܕܒܩܠܐ̈ ܫܘܝ̣ܝ̈ ܪܬ ܡ̣ܐ ܡܫܬ̇ ܒܚܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܝܟ