simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܠܗ ܆ ܠܐ ܢܨܗܐ ܠܥܠܡ . ¹⁹ܗ̇ܢܘ ܡ̇ܢ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܡܝܐ̈ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨܗܐ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܘܢܫܬܐX . ¹ܘܟܠ
Shub:BookGifts ܕܝܗܝܒ ܠܗ . ⁶⁷ ܘܚܘܝ ܕܡܘܗܒܬܐ ܗ̣ܝ ܪܒܬܐ ܗܕܐ ܆ ܕܠܪܚܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܡܪܢ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܠܘ ܟܠܢܫ ܣܦܩ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܐܠܐ