simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܒܪܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢܗ ܡܟܬܪܢ ܒܠܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝ ܩܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . . - . ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܐܡ̇ܪ . ⁷ܕܠܐ ܝܗܒܬ ܕܢܚܙܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܘܦܛܪܘܣ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܫܡܗܘ . ܟܕ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܢܝܚ ܠܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ . ܘܐܚܕܬ ܠܥܘܗܕܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܫܐ̈ ܚܒܠܐܐܦ ܠܐ ܒܝܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܒܪܝܐ̈ . - . ܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ
SevAnt:LuqJul Xܢ̇dd·1ܝܢ̇X⁶ ܪܗܛ ܠܘܬ X . --¹³ܝXX· . . XXXddܝX ܡ̇ܢ ܒܪ ܐ ܝܠܘܗܝ X--⁹ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ X--⁸ܐܦ ܗܕܐ X . --⁷ܩXXX
SevAnt:LuqJul ܕܠܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܩ̣ܪܒ : ܫܩ̣ܠ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܕܡ : ܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܡ̇ܢ : ܕܡܢ ܒܣܪܗ̇ ܘܡܢ Xܪܡܝܗ̇̈ ܘܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ : ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul : ܕܠܐ ܟܐܬܐ ܕܝܢ ܥܕܠܝܐ ܘܟܐܘܪܐ ܕܓܘܐ : ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܬܩܝܢ ܡ̇ܢ ܫܩܠܛܥܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ : ⁹ܕ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܬܚܝܬ ܣܟܠܘܬܐ : ܕܚܕ
SevAnt:LuqJul ܒܦܓܪܐ ܕܡ̣ܟܢ ܠܡܚܫ ܆ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ : ܘܡܚܘܝܐ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܕܚܫ ܠܐ X ܚܫܘܫܐܝܬ : ܒܗ̇ܝ ܕܚܫ
SevAnt:LuqJul ܕܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫ ܐܘ ܕܠܐ ܢܚܫ : ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ . ܚܐܫ ܗܘܐ ܓܝܪ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܝܕ ܗܕܐ ܪܡ̇ܙ ܗܘܐ : ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝ X XXܗܘܐ ܕܝܠܗ : ܫܚܝܡܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܡ̇ܢ ܗܘܐ : ܐܝܟ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ : ܘܥܕܢ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ : ܕܒܗ
SevAnt:LuqJul ܕܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܡܫܚܝܢ ܚܝܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ . ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܒܥܝܕܐ ܐܡܪܝܢ̈ : ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ ܐܝܬܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܕܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܟܬܒ . ܘܟܕ ܡܢ ܛܠܝܘܬܟ ܠܐ ܡ̇ܢ ܥܬܝܪܐ : ܘܟܕ ܨܝܕ ܦܛܥܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܡܣܬܚ̣ܦ X ܐܢܬ : ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul : ܓܝܪ : ܥܣܩܐ : ܗܘܬ : ܠܐܠܗܐ : ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡܨܐ ܕܢܦܪܩ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܒܗܬܘ . ܠܐ : ܫܡ̇ܥ : ܐܢܬ : ܠܗ : ܠܚܟܝܡܐ : X X X ܠܐ :
SevAnt:LuqJul : ]ܕܟܝܐ̈ : ܡܢ : ܚ[ܛܝܬܐ : ⁸ܐܝܬܝܗܘܢ : ܠܗܠܝܢ : ܕܝܢ : ܡ̇ܢ ]ܡܠܦܝܢ ⁶[ܕܗܠܝܢ : ܨܒܝܢܐܝܬ : ܩܒ̣ܠ : ]ܥܠܘܗܝ : ⁸[ܐܝܟ :
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܡܝܘܬܐ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ XX ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܝܘܬܐ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܡܢܗ ܘܠܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܘܐܚܪܢܐ
SevAnt:LuqJul ܠܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܘܕܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܟܕ ܒܣܗܕܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܗܕܐ ܡܟܣܢܘܬܐ . ܣܡܬ ܕܡܚܘܝܢ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܒܩܒܪܐ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܟܠ . ܡܝܬܐ X ܘܕܠܐ ܢܫܡܬܐ . ܡ̇ܢ ܒܦܢܛܣܣ ܡܫܠܚܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܐܝܟܢܐ ܠܝܬ ܠܡܚܙܐ . ܣܝܡ ܗܘ̣ܐ
SevAnt:LuqJul ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܒܝܕ ܥܡܕܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܗܘܝܢ ܚܢܢ ܝܠܝܕܐ̈ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܡܬܒܪܐ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗܕܐ