simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܆ ܐܪܟܢ ܫܡܝܐ ܡܪܝܐ̣ ܘܝܘܬ . ܘ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܪܟܢ ܠܫܡܝܐ̣ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̣̇ܨܐ ܚܝܠܐ . ܕܢ̣ܚܬ ܓܝܪ ܆ ܟܬܒܐ ܟܗܢܝܐ ܐܡ̣ܪ . ܒܝܕ ܕܘܝܕ
SevAnt:CathHom : ܗ̇ܘ ܕܡܘܕܐ ܡܬܦ̇ܫܩ : ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܝܢ ܗܘܢܐ ܚ̇ܙܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܡ̇ܢ ܫ̣ܘܝܐܝܬ ܆ ܘܠܚܕ ܢܝܪܐ ܩ̇ܒܠܘ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܐ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝXܘܝܢ ܗܘܝ ܕܠܐ ܩܠܐ ܇ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܒܕܡ̣ܘܬ ܣܝܪܝܢܣ̈ ܡ̇ܢ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܠܫܡܝܐ ܒܝܕ ܕܘܒܪܐ ܐܘܢܓܠܝܐ ܇ ܘܡܢ ܩܕܝܡ
SevAnt:CathHom ܕܗ̣ܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܥܬܝܕܐ ܕܬܐܡܪ ܇ ܘܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܇ ܝܬܝܪܬܐ ܢܚ̣ܫܒܝܗ̇ ܠܡܫܡܥܢܘܬܐ ²ܗܕܐ X ܕܩ̇ܪܝܒܐ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܠܢ ܆ ܐܦ ܠܘܬ ܬܘܪܓܡܐ̈ ܕܝܬܝܪ ܐܪܝܟܝܢ ܘܕܠܝܟ ܪܚ̣ܝܡܝܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܠܡܕܢܝܬܐ̈ ܬ . ܐ̣ܩܠ ܠܝܢ : ܘܣܦܝܩܘܬܐ ܐܝܡܡܝܬܐ
SevAnt:CathHom : ܠܐ ܡ̣ܟXܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܆ ܒܚ̣ܝܪܬܐ ܡܕܡ ܐܬ̣ܚܙܝ̇ܬ ܆ ܘܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܝܬ : ܘܒܛ̣ܟܣܐ ܕܩܛܝܓܪܢܐ̈ ܡܪܝܪܐ̈ ܡܬܥ̇ܕܠܝܢ ܗܘܘ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܓ̣ܠܝܐܝܬ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܟܕ ܟ̣ܣܝܐܝܬ ܡܢ̇ܟܬܝܢ ܗܘܘ ܇ ܡ̇ܢ ܘܢܬܟ̇ܬܫ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܠܒܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܐܪܝ--ܘܣ ܇ ܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܇ ܠܐ ܕ̇ ܒܝ̇ܬ ܕܝܢ ܠ̇ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܬܓ̣ܥܠ ܠܗ . ܡܣ̣ܬܒܪܐ ܠܝ ܡ̇ܢ ܠܗ ܇ ܘܣ̣ܒܠ ܘܝܒܐ ܕܢܛ̣ܘܪܬܐ ܇ ܕܠܐ ܒ̣̇ܨܪ̇ܬ
SevAnt:CathHom ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܩ̣ܢܐ ܐܝܢܝܘܬܐ ܒܬܪܥܝܬܗ ܠܚܘܫܒܐ̈ ܕܢܘ̣ܗܪܐ ܆ ܡ̇ܢ ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܫ̣ܢܬܐ ܗܕܐ ܐ . ܕܡ̇ܟ : ܗ̇ܝ ܕܟܠܢ ܕܡ̇ܟܝܢܢ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܆ ܢܬܡ̣ܢܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ . . ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ . ܡ . ܬ̣ܡܢܐ ܒܫܪܒܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܡܕܡ ܐܟܣܢܝܐ ܢܓ̇ܕ ܗܘܐ ܡܘܕܥ ܗܘܐ ܆ - X ܘ . ܕܫܘܚܠܦܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ . ܘܠܐ ܣܟ ܗ̣ܝ ܚܙܬܗ ܕܟܘܟܒܐ ܡܫܘܕܥܐ ܗܘܬ . ܕܠܘܬ ܚܙܬܐ
SevAnt:CathHom ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ ܕܝܐ̈ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܢ . ܡܚܕܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܐ̇ܟܦܘܪ ܒܟ . ܐܦ ܓܝܪ ܐܦ ܟܕ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܒܬܪܥܝܬܐ ܆ ܐܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ : ܟܕ ܚܕ ܚܬܢܐ ܡ̇ܢ ܕܨܘܡܐ ܆ ܢ̇ܬܩܢ̣ ܘܢܛ̇ܝܒ ܠܠܐܡܦܝܕܐ̈ ܕܝܠܢ . ܒܬܘܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܥܡ ܟܠ ܡܕܡ ܢܟܬ̣ܒܝܘܗܝ : ܠܐ ܕܝܢ ܢ̇ܦܩܝܘܗܝ ܒܣܦܘܬܢ̈ ܐܘ ܡ̇ܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܥܠ ܐܠܗܐ : ܘܦ̣ܩܕܘ ܘܐܫ̣ܠܡܘ ܠܢ : X ܕܒܟܬܝܒܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܢ . ̣ܣܒ̈ ܒܗܘܢܗ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܡܥ . ܠܘ ܕܝܢ ܠܟܠ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܢܐܡܪ . ܦܛܪܘܣ ܐܘ ܦܘܠܘܣ ܆ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:CathHom ܐܠܝܥܙܪ · ܕܢܡܘܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܥ̣ܬܩ ܘܣ̣ܐܒ ܒܟܬܒܐ : ܛܠܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ . ܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܓܝܪ : Xܛܘܦܣܐ ܐܚܝܕܝX . ܣܒܐ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܐܡ̇ܪ : ܟܗܢܐ̈ ܫ̣ܡܥܘ : ܘ̇ܣܗܕܘ ܠܒܝܬܗ ܕܝܥܩܘܒ : ܡ̇ܢ : ܢܩܐ ܪܒܐ ܡ̇ܝܬܝܐ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܡܡ̇ܠܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܥܡܘܣ
SevAnt:CathHom ܠܫܘ̣ܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܡܬ̇ܚܬܝܢ ܡ̇ܢ ܡܣܝܥܢܐ̈ ܕܟܘܪܗܢܗ ܕܐܪܝܘܣ ܘܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܇ ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܣܘܟܠܐ̈ . ܡܢ ܪܥܘܬܐ̈ ܥ̇ܦܝܢ ܚܢܢ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܒܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܀ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܆ ܕܥܣܩܝ̈ ܠܚܙܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܕܠܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܇ ܡ̇ܢ ܕܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܡܒ̇ܛܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܩܕܡܐܝܬ