simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܨܘܡܗ ܕܡܪܢ ܨܝܡܝܢܢ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܬܚܡܘ ܡ̇ܢ ܨܝܡܝܢܢ ܆ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܢ ܠܡܨܡ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕ X ܫܟܝܚ ܆ ܐܠܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܠܥܠ ܡ̇ܢ ܠܡܥܒܕ ܐܢܘܢ : ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܠܡܬܠ ܡܠܘܐܐ ܠܬܘܩܢܗܘܢ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܬܘܥܕܢܢ ܠܡܫܬܘܝܘ ܠܫ̣ܡܥܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܒܢܝܚܐ ܘܒܡܟܝܟ ܪܘܚܐ ܕܙ̇ܐܥ ܡܢ ܡ ܝ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܩ̇ܪܒ ܫܐܠܬܢ̈ ܕܢܩ̇ܒܠ ܫܘܒܩܢܐ ܇ ܟܕ ܢܬܚܘܐ ܛܠܘܡܐ̈ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܒܡܪܝܐ ܡܢ ܡܢ̣ܘ ܢ̣ܒܥܐ : ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܗ ܕܟܬܒܐ ܆ ܠܘܬ