simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘ ܝܬܗ ܥXܗ ܇ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܐܝܬ ܫܦܝܪܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܠܐܚܪܢܐ ܫܦܝܪܐ ܘܠܐܚܪܢܐ ܫܟܝܪܐ . ܀ ܐܠܐ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܥ̇ܪܐ ܣܘ ܓܐܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܚܕܝܘܬܗ ܕܟܘ̇ܢܝܐ ܐܠܗܝܐ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢܢ : ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܟܬ̇ܒܐ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ