simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܟ̇ܠܐ . ܢܦܘܫܘܢ ܕܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܚܪܥܘܬܗܘܢ ܠܒܪ . ܠܘ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܘܢܗ̇ ܠܣܡܝܘܬܐ ܗܕܐ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܦܬܝܚ ܬܪܥܐ ܠܟܠܢܫ . ܘܠܝܬ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܩܝܢܕܘܢܣ ܝܗ̇ܒ ²ܢܦܫܗ . ܠܘ ܓܝܪ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܦܩ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܥܕܥܕܐ ܠܡܗܘܐ . ܗܕܐ ܣܥ̣ܪ ܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܕܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܠܡܣܒܠ ܟܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܡܛܟܣܘܬܐ ܕܦܐܝܐ ܠܒܝܬܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܒܙܐܦܐ ܣܥ̣ܪX ܥܒ̣ܕ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ