simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܒܦܠܣܛܝܢܝ ¹²ܩܘܝ̇ܬ ܕܡܗ̣̇ܒܒܝܢ XX X X ܡ̇ܢ ¹ܐܚܘܗܝ . ܘܗܝܕܝܢ ܩܕܡܝܬ̇ ܟܕ ¹¹ܡܢ ܐܣܬܕܩܢܢ ܟܕ ܐܢ̇ܐ
BarEbr:CandSanc ܕܛܝܡܐܘܣ ܘ̣ܘ ܦܠܐܛܘܢ ¹⁵ܐܡ̇ܪ . ܠܝܢ ܬܠܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡ̇ܢ XXX · XX ¹⁴ ܡܛܟܣܐܝܬ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ ܗܘܬ̇ . ܘܒܟܬܒܐ
BarEbr:CandSanc ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܢܘ ܛܘܪܩܝܐ̈ . ܘܨܝܢܝܐ̈ ܝܗܒܗ̇ ܠܒܪܗ ܡ̇ܢ X XX X X ܠܬܠܬ ܦ̣̇ܠܓܗ̇ ܠܐܪܥܐ . ܐܝܟ ܕܠܐܘܪܟܐ . ܘܠܦܢܝܬܐ
BarEbr:CandSanc ܒܝܕ ܓܕܕܐ̈ ܢܛܪ ܚܘܠܡܢܗ ܆ ܗܢܐ ܕܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬ ܘܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܒܦܚܡܐ ܕܫܦܝܪ ²¹ܡܘܙܓܐ ܘܡܫܪܪܐ . ¹0ܒܕܓܘܢ ܗ̇ܘ