simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܕܫ̇ܘܝܐ ܠܒܥܝܬܐ ܐܫܠܡX ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܐܘܣܦ ܐܝܬܝ ܟܕ ܟܬ̇ܒX ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܦܨܚܐ : ܟܕ ܐܘܫܛܗ̇ ܐܝܟ
AntiTriThWrit ܐܡܬܝ ܫܡ̣ܥܬ ܡܢ ܐܫ ܡܢܢ ܆ ܐܘ ܒܐ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܗܘܝ̈ ܡܢ ܐܢܫ ܡܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܒܠܚܘܕ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܆ ܩܕܡܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܥܝܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢܐ ܐܝܬܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܪܘ̣ܙ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܢ̇ܦܩ
Cyr:ComLuke ܕܢ̣ܩ̇ܦ ܠܡܫܝܚܐ ܇ ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܕܚܕܘ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܚ̇ܐܒ ܕܝܢ ܐܦ ܓܘܚܟܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܚ̇ܙܝܢ̣ ܂ ܗܟܢܐ ܘܡܢ ܕܓ̇ܒܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܢܫ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܡܠܦܢܐ̣ ܂ ܐ̇ܩܦ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܕܝܡܝܢ ܣܝܡܝܢ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܂ ܡܬܩܪܒ ܗܘܐ
Cyr:ComLuke ܠܛܘܪܐ ܠܦܛܪܘܣ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܢܘܚܢܢ̣ ܂ ܘܐܫܬܚܠܦ ܡ̇ܢ ܂ ܠܡܐܡܪ ܐܝܟ ܕܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ ܚܫܚܐ ܝܢ ܘܐܠܨܐ ܂ ܡܕܝܢ ܐܣܩ
Cyr:ComLuke ܠܟܠ ܕܘܡܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܬܪܣܝ ܡܫ̣ܝܚܐ ܠܟܢܫܐ̈ ܒܚܘܪܒܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܚܨܘܕ ܆ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܂ ܡܕܝܢ ܕܫܘ̇ܝܐ
Cyr:ComLuke ܡܩܒܠܝܢ ܡܐܪܙܢܘܬܐ̈ ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܬܘܕܐ ܕܡ̇ܠܦ ܂ ܘܡܫܒܚܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܒܣܓܝܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܝܢ ܕܟܢܝܫܝܢ̣ ܂ ܘܚܘܝܚܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܐܝܬܘܗܝ ܕܕܡ̇ܐ̣ ܂ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡ̇ܬܩ̣ܢ ܒܝܬܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܫܬܐܣܘܗܝ̈ ܥܠ ܫܘܥܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܫܡ̇ܥ̣ ܂ ܘܗ̣ܘ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܛܒ ܡܬܛܦܝܣ ܘܫܦܝܪ ܡܬ̣ܢܓ̣ܕ ܂ ܒܕܠܐ ܫܡܘܥܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܨܦ̇ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܚܕܥܙܥ ܂ ܗ̇ܘ
Cyr:ComLuke ܦܪܫܐ ܠܡ ܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܐܠܗܐ ܡܘܕܐ ܐ̣ܢܐ ܠܟ̣ ܂ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܠܡܨ̇ܠܝܘ ܇ ܗ̇ܘ ܚܕ ܦܪܝܫܐ̣ ܘܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ̣ ܡܟܣܐ ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܘ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܠܥܬܝܪܐ̣̈ ܂ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܠܒܟܢܐܝܬ ܐ̇ܬܝܢ ܡ̇ܢ ܆ ܕܡܥܒܕܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܬܫܢܝܩܐ ܘܕܚܘܝܒܐ ܂ ܡ̇ܩܛܪܓ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܐܬܩܕܫܘ ܒܥܡܠܐ̈ ܃ ܘܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܒܪܬ ܩܠܗ ܝX ܘܢܟܬܪܘܢ ܡ̇ܢ ܕܓ̣ܒܐ ܘܐܪܝܡ ܠܡܠܟܘܬܗ ܂ ܠܐ ܢܫܡܥܘܢܗ̇ ܥܡܐ ܃ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܗܢܝܐܐ ܟܝܬ ܘܡܫܬܬܝܢܐ ܂ ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܡܠܝܚܐ ܂ ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܡܪ ܡ̇ܢ X ܂ ܠXܘܢ ܥܠܝܢ ܃ X ܝ̇ܠX ܥܠܝܢ ܃ X X ܂ ܝXܢܢ ܘXXX · ܝ · ܘܒܕܘܟ
Tim1:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܠܦܢܐ ܃ ܘܕܝܠܢ ܐܟܚܕ ܘܕܐܪܝܢܘ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܐܡܐ ܘܟܪܣܐ ܘܡܪܒܥܐ ܐܡ̇ܪ ܕܝܠܝܕܝܢ ܂ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܚܕܐ ܗ̣ܝ
Tim1:Epist ܢܦܫܬܐ̈ ܗ̇ܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܗ̇ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܟܠ ܗܟܝܠ
Tim1:Epist ܕܐܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܟܠܗ ܢܦܫܐ ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܘܕܡܢܐ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܦܓܪܐ ܇ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ ܂ ܝܠܦܢܢ ܗܟܝܠ ܩܕܡܝܬ
Tim1:Epist ܒܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܃ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܚܩܠܬܐ̈ ܘܟܪܡܐ̈ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܝ X ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܬܚܫܚܝܢ ܚܢܢ ܒܗ̇ ܟܕ ܡܘܩܪ ܢܢ ܃ ܒܙܒܢ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܢܘܢ ܬܗ ܬ ܂ ܩܪ ܬ ܕܝܢ ܠܦܝܢܚܣ ܗ̇ܘ ܝܝ ܕܐܠܝܥܙܪ ܗ̇ܢܘ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܓܝX ܚܙ ܬ ܠܐܣܛܣܝܣ ܐܘܟܝܬ ܠܩܘܡܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܃ ܠܝܫܘܥ
Tim1:Epist ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܘܠܐ ܕܠܐ ܕܥܬܐ ܃ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܐܦܝ̈ ܗ ܡܢܘܬܐ ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܪܚܡܝ̈ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܛܢܢܐ