simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܥ̇ܪܐ ܣܘ ܓܐܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܚܕܝܘܬܗ ܕܟܘ̇ܢܝܐ ܐܠܗܝܐ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢܢ : ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܟܬ̇ܒܐ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܩ̣ܢܐ ܐܝܢܝܘܬܐ ܒܬܪܥܝܬܗ ܠܚܘܫܒܐ̈ ܕܢܘ̣ܗܪܐ ܆ ܡ̇ܢ ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܫ̣ܢܬܐ ܗܕܐ ܐ . ܕܡ̇ܟ : ܗ̇ܝ ܕܟܠܢ ܕܡ̇ܟܝܢܢ ܆ ܐܝܟ
SophrJer:epArcadCyp ܕܐܚܪܢܝ ܒܟܝܢܐ ܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬ ܗ ܘܐܚܪܢܝ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܢܐ ܓܝܪ ܡܣܝܒܐ ܗ̇ܘ ܐ ܡ̣ܪܚ ܗܘܐ ܆ ܐܝܟ
SophrJer:epArcadCyp ܕܕܚܕܐ ܘ ܣܝܐ ܘܕܚܕܐ ܐ ܠܗܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܘܦܘܪܫܐ ܒܗ̇ ܠܐ X ܡ̇ܢ ܝܫܐ . ܗܠܝܢ ܕܒܩܠܐ̈ ܫܘܝ̣ܝ̈ ܪܬ ܡ̣ܐ ܡܫܬ̇ ܒܚܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܕܒܪܘܚܩܐ ܘܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬ̈ ܘܠܐ ܡܥܝܕܬܐ̈ ܐܝܬܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܢܫܟܚ ܠܡܣ̇ܝܒܪܘ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܠܝܠܐܝܬ ܟܬܒܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܝܪܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܡܦܫܩܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܘܠܗ̇ܘ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܥܠܡܪܢ ܠܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܛܠ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܘܫ̇ܢܝ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪ̈ ܢ ܕܒܚܘܫܒܐ̇ ܇ ܟܕ ܡ̇ܢ ܟ ܢܐ ܗ̣ܘܬ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕ ܢ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ
HistChurchEast ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܐܩܩܘ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܓܪܬܐ ܕܠܐܘܢ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܝܢ ܩܕܝܡ ܒܐܦܣܘܣ ܥܒܕܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܦܠܘܝܢܘܣ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܗ̣ܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܥܬܝܕܐ ܕܬܐܡܪ ܇ ܘܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܇ ܝܬܝܪܬܐ ܢܚ̣ܫܒܝܗ̇ ܠܡܫܡܥܢܘܬܐ ²ܗܕܐ X ܕܩ̇ܪܝܒܐ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܨܘܡܗ ܕܡܪܢ ܨܝܡܝܢܢ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܬܚܡܘ ܡ̇ܢ ܨܝܡܝܢܢ ܆ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܢ ܠܡܨܡ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕ X ܫܟܝܚ ܆ ܐܠܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܠܥܠ ܡ̇ܢ ܠܡܥܒܕ ܐܢܘܢ : ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܠܡܬܠ ܡܠܘܐܐ ܠܬܘܩܢܗܘܢ ܇ ܐܝܟ
SophrJer:epArcadCyp ܕܩܕܡܝܐ ܗܘ ܘܢܛܘܪܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܕܢܗܘܐ ܒܨܝܪܐ . X ܡ̇ܢ X ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܇ ܕܐܒܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܣܐܡ ܐܢܐ ܪܘܚܝ ܇ ܐܝܟ
Pall:LausHist ܕ ܗܝܡܢ ܬܟܝܠܐܝܬ̣ ܐܘܕܥܗ ܠܣܘܥܪ ܢܐ ܠܐܦܣܩܘܦܐ . X XX1 ) ܡ̇ܢ ܣܘܥܪ ܢܗ̣̇ ܥܫܩܬ ܗ ܠܩܪܘܝܐ ܗ̇ܘ . ܩܫܝܫܐ ܗܟܝܠ ܐܒܘܗ̇ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܕܫ̇ܘܝܐ ܠܒܥܝܬܐ ܐܫܠܡX ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܐܘܣܦ ܐܝܬܝ ܟܕ ܟܬ̇ܒX ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܦܨܚܐ : ܟܕ ܐܘܫܛܗ̇ ܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܕܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܠܡܣܒܠ ܟܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܡܛܟܣܘܬܐ ܕܦܐܝܐ ܠܒܝܬܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܒܙܐܦܐ ܣܥ̣ܪX ܥܒ̣ܕ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘ ܝܬܗ ܥXܗ ܇ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܐܝܬ ܫܦܝܪܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܠܐܚܪܢܐ ܫܦܝܪܐ ܘܠܐܚܪܢܐ ܫܟܝܪܐ . ܀ ܐܠܐ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܒܛܝܡܐ̈ ܐܙܕܒܢܬ̣ ܠܐ ܡܟܝܠ ܠܟ ܬܗܘܐ ܚܝ ܐܠܐ ܠܡܪܝܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܝ̣ܬ ܘܚܝ̣ܐ ܘܒܕܡܗ ܙܒ̣ܢ ܠܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܕܣ̇ܦܩܝܢ ܠܡܓܡܪܗ̇ ܇ ܒܣܝܐܝܬ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܗ̇ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܕܠܐ ܟܕ ܬܟܝܠܝܢ ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܣ̇ܪ ܘܡܬܓܢܒ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܚ̇ܣܪ ܘܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠܡܕܡ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܢܩܦܐ ܕܒܘܠܒܠܐ ܢܗܘܐ ܘܡܘܙܓܐ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܕܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܥܢ̣ܐ ܐܢܬ ܆ ܐܦ ܡܕܡ ܕܪܒ ܘXܒܥܠܝ ܡ̇ܫܟܚ ܡ̇ܢ ܓܙܘܪܬܐ ܐܬܝܗ̣ܒ ²ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܒܪ ܐܝܟ