simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܐܝܬ ܐܬܝܠܕ ܝܚܝܕܝܐ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܂ ܠܐ ܡܘܕܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܐܒܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܝܢܐ̈ ܐܡ̣ܪܘ ܆ ܝ ܛܠ ܕܠܘ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܬ ܡ̇ܢ ܝXܫܝܢܐ ܃ X ܘܕܒܐܝܕܘXܝ̈ ܡܩ̇ܒ̇ܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܆ ܫܘܚܠܦܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܝܐ ܦܐܝܐ ܗܕܐ ܇ ܠܟܝܢܐ ܕܝܢ ܂ ܐܢܫܝܐ ܦXܝܐ ܗ̇ܝ ܇ ܐܠܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܬܘܒ̣ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܐܒܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢܝ ܂ ܐܘ ܕܠܟܝܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܡ̇ܟܣ ܇ ܒܙܒܢ ܕXܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܪܫܘܬ ܐ ܩ̇ܦܣ ܆ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܀ ܝX ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܟܬܫܢܝܬܐ̈ ܘܕܘܥܬܐ ܘܥܡܠܐ ܇ ܒܙܒܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܠܗܘܢ ܣ̣ܕܩܘ ܢܦܫܗܘܢ ܆ ܥܘܕܪܢܐ ܪܢ̈ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܕܢܢܢܐ ܆ ܗܝܕܝܢ̣ ܡܢ ܐܘ ܘܬܐ
BarṢal:ComGosp ܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܡ̇ܘܬܐ ܀ ܕܬܪܝܢ̈ ܂ ܕܚܠ̣ܬܐ ܕܡܢ ܡ̇ܘܬ ܐ ܀ ܕܓ̇ ܡ̇ܢ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܂ ܚܫܐ ܐܪܝܡ ܂ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܡܚ̣ܝܠܐ ܂ ܩܕܡܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗXܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚܠܦ X ܐܢܫܘܬ ܐ ܡܝܘܬܬܐ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒܘ ܚܘܝܘ ܕܡܢ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡܣ̣ܬܓܕ ܂ ܡܘܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܗܢܐ ܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܐܘܪܓܢܘܢ ܐܬܚܫܚ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܗܘܢܐ ܫܪܝܪܐ ܆ ܘܕܚܬܝܬܐܝܬ ܡܚܪܪ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܡ̇ܢ ܇ ܡܢ ܟܠܗ ܪܐܙܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܒܗ̇ܘ ܕXܝܡܢܢ ܒܗ ܂ ܝ ܘܗ̣ܘ
SevAnt:LuqGramm ܠܫܘܘܕܥܐ ܡܫ̇ܡܠܝܐ ܘXXܘܪܪܐ ܕܕܚ̣ܠܬ ܐܠܗܐ ܇ ܣܝ̇ܡܐ ܡ̇ܢ ܆ ܟܬ̇ܒܘ̣ ܗܟܢܐ ܂ ܝXܝX ܝXܘXܝX XܣXXܣ XXܘܘ X ܂ ܣ̇ܦX ܗܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܟܝܠ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܠܒܝܫ ܠܐܠܗܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܆ ܡ̇ܢ ܟܐܢܐ ܕܪܘܫܥܐ ܂ XXXܝXXܣ· ܐ̇ܬܬܨܝܕ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܡܡܠܠ ܀ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܗ ܓܝܪ ܆ ܕܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܃ XXܝXܝܘXܣ ܂ ܕܥܫ̇ܩ ܐܢܬ ܠܩܘܪܝܠܘܣ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܇ ܬܪܝܢܬ̇ ܟܝܢܝܬܐ ܝX ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܝܠܝܦܐܝܬ ܇ ܕܣܘܢܕܣ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܬܚ̣ܡܬ̇ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܐܘܣܝܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܆ ܡܫܬܘܬܦ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܂ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܘܦܓܪܐ ܂ ܘܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܚܝܢܘܬܐ ܂ ܒܝܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܬܚܪܐ ܘܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܗ ܂ ܘܓܝܘܪܓܝ 3ܦܫ ܟܕ ܐܣܝܪ ܒܝܬ ܡ̇ܢ ܝܗ̣ܒ ܝ ܠܗ ܡ̇ܠܟܐ ܣܓܠܝܢ̇ ܂ ܕܢܚܒܘܫ ܘܕܢܡܚܐ ܘܕܢܘܒܕ ܠܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܐܠܝܢ ܂ ܂ ܘܟܕ ܥܩܒܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܓܕܐ̣̈ ܂ ܐܫܟܚܘ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܚܕܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ̣ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܕܢܬ̇ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܢܫܬܕܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܝ ܗܝܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܕܬܬܟܬܒ ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܘܬܬܟܪܙ ܒܥܕܬܐ ܂ ܘܟܠ
JnEph:EccHist ܕܢܚ̇ܦܛ ܐܢܘܢ ܠܡ ܝܥܠ ܚXܝܘܬܐ ܇ ܥܡ ܕܡܝ̣ܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܒ̈ ܢ ܝ ܬܪܝܥܝܬܗ̣ ܘXܥ̣ܠ ܠܐܠ̣ܟܣܢܕܪ ܐ ܇ ܐ ܟ
BarEbr:CandSanc ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܒܦܠܣܛܝܢܝ ¹²ܩܘܝ̇ܬ ܕܡܗ̣̇ܒܒܝܢ XX X X ܡ̇ܢ ¹ܐܚܘܗܝ . ܘܗܝܕܝܢ ܩܕܡܝܬ̇ ܟܕ ¹¹ܡܢ ܐܣܬܕܩܢܢ ܟܕ ܐܢ̇ܐ
BarEbr:CandSanc ܕܛܝܡܐܘܣ ܘ̣ܘ ܦܠܐܛܘܢ ¹⁵ܐܡ̇ܪ . ܠܝܢ ܬܠܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡ̇ܢ XXX · XX ¹⁴ ܡܛܟܣܐܝܬ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ ܗܘܬ̇ . ܘܒܟܬܒܐ