simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܝ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈
Tim1:Epist ܐܪܐ ܕܠܡܐ ܬܫܥܐ ܡ̇ܢ ܝܪܚܝܢ̈ ܒܟܪܣܐ ܥܒܕܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܡܝܩܪܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܘ ܫܪܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܐ ܕܠܐ
Tim1:Epist ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܫܬܡܠ ܂
Tim1:Epist ܘܐܝܟ ܕܒܗܦܟܐ ܡܫܪܐ ܡ̇ܢ ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܂
Chron1234 ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܥܝ̇ܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܕܪܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܙܒܢܐ ܕܣܘܢܗܕܣ ܂ ܡ̇ܢ X ܓܕܫ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܟ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܬܗܘܐ X
SevAnt:LuqGramm ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝ ܪ-ܬܪ-ܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܘܠܐ ܟܦ̇ܪ ܡ̇ܢ ܒܩܦܠܐܐ̈ ܆ ܡ̇ܘܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܠ ܠܗ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܝ- ܕܒܛ̣ܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛ̣ܠ ܡܢ ܟܕܘ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܕܟܕ ܒܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܕܬܐܘܪܝܐ ܡܬ̣ܦܪܫ ܃
SevAnt:LuqGramm ܝܢ ܇ ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐ ܟܐ ܣܡܬܘܝܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܐܬ̇ܡܠܠ ܆ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥܝܢ ܂ ܘܡܢܗܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܫ̇ܘܝܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܇ ܐܢ ܐXܝ
SevAnt:LuqGramm ܒܙܢܐ ܘܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ