simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܠܥܬܝܪܐ̣̈ ܂ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܠܒܟܢܐܝܬ ܐ̇ܬܝܢ ܡ̇ܢ ܆ ܕܡܥܒܕܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܬܫܢܝܩܐ ܘܕܚܘܝܒܐ ܂ ܡ̇ܩܛܪܓ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܐܬܩܕܫܘ ܒܥܡܠܐ̈ ܃ ܘܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܒܪܬ ܩܠܗ ܝX ܘܢܟܬܪܘܢ ܡ̇ܢ ܕܓ̣ܒܐ ܘܐܪܝܡ ܠܡܠܟܘܬܗ ܂ ܠܐ ܢܫܡܥܘܢܗ̇ ܥܡܐ ܃ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܗܢܝܐܐ ܟܝܬ ܘܡܫܬܬܝܢܐ ܂ ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܡܠܝܚܐ ܂ ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܡܪ ܡ̇ܢ X ܂ ܠXܘܢ ܥܠܝܢ ܃ X ܝ̇ܠX ܥܠܝܢ ܃ X X ܂ ܝXܢܢ ܘXXX · ܝ · ܘܒܕܘܟ
Tim1:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܠܦܢܐ ܃ ܘܕܝܠܢ ܐܟܚܕ ܘܕܐܪܝܢܘ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܐܡܐ ܘܟܪܣܐ ܘܡܪܒܥܐ ܐܡ̇ܪ ܕܝܠܝܕܝܢ ܂ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܚܕܐ ܗ̣ܝ
Tim1:Epist ܢܦܫܬܐ̈ ܗ̇ܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܗ̇ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܟܠ ܗܟܝܠ
Tim1:Epist ܕܐܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܟܠܗ ܢܦܫܐ ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܘܕܡܢܐ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܦܓܪܐ ܇ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ ܂ ܝܠܦܢܢ ܗܟܝܠ ܩܕܡܝܬ
Tim1:Epist ܒܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܃ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܚܩܠܬܐ̈ ܘܟܪܡܐ̈ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܝ X ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܬܚܫܚܝܢ ܚܢܢ ܒܗ̇ ܟܕ ܡܘܩܪ ܢܢ ܃ ܒܙܒܢ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܢܘܢ ܬܗ ܬ ܂ ܩܪ ܬ ܕܝܢ ܠܦܝܢܚܣ ܗ̇ܘ ܝܝ ܕܐܠܝܥܙܪ ܗ̇ܢܘ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܓܝX ܚܙ ܬ ܠܐܣܛܣܝܣ ܐܘܟܝܬ ܠܩܘܡܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܃ ܠܝܫܘܥ
Tim1:Epist ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܘܠܐ ܕܠܐ ܕܥܬܐ ܃ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܐܦܝ̈ ܗ ܡܢܘܬܐ ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܪܚܡܝ̈ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܛܢܢܐ
Tim1:Epist ܐܝܠܝܢ ܕܠܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬ ܐ ܕܪܘܚܐ ܩܒܠܢܢ ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܃ ܡ̇ܢ ܂ ܒܢܝ̈ ܝܪܬܘܬ ܐ ܕܝܢ ܕ̤ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܃ ܚܢܢ
Tim1:Epist ܐܫܝܓ ܪܓܠܐ̈ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܕܠܢ ܢܠܦ ܡܘܟܟܐ ܂ ܫܝܓܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܫܡܠܝ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܃ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܪܢ
Tim1:Epist ܒܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒܐܣܟܡܐ ܕܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܡܛܠܬܢ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܨܘܪܬܐ̈ ܕܥܒܕܘܬܐ ܘܒܩܢܘܡܗ
Tim1:Epist ܂ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܐܡܝܪܐ ܂ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܃ ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܡ̇ܢ ܕܒܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܫܡܐ ܕܥܒܕܐ ܂ ܒܕ ܬܩܐ ܕ ܢ ܚܕܬ ܐ ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܕܡܢܗ ܐܬܢܣܒ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܂ ܡܩܒܠ ܓܝܪ ܠܫܘܡܗܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܂ ܒܙܒܢ
Tim1:Epist ܐܘ ܚܩܠܐ ܠܐ ܝ · ܝ̇ · ܡܬܐܡܪܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܥܒܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܩܪܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܘܥܒܕܐ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܨܐܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܝܬܐ
Tim1:Epist ܚܝܒ ܪܒܘܬ̈ ܐ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܕܕܗܒܐ ܃ ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܚܝܒ ܘܐܦ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܢܫ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܃ ܢܗܘܐ
Tim1:Epist ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ ܃ ܠܘ ܕ ܢ ܐܟܘܬܢ ܃ ܘܠܐ ܡܬܕܡܐ ܠܢ ܟܕ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܬܕܡܐ ܠܢ ܂ ܐܦ ܠܢ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ ܐܝܬ ܠܢ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ
Tim1:Epist ܕܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܪܚ̇ܡܝܢ ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܃ ܥܒܪ ܂ ܐ ܡ̇ܢ ܂ ܥܒܕܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܘܡ̣ܢ ܡܠܝܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܢܘܢ
Tim1:Epist ܂ X X ܒܡܫܝܚܐ ܡܣܟܝܢܢ ܠܡܠܟܘܬ ܐ ܕܫܡܝܐ ܃ ܡܫܝܚܐ ܕ ܢ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܐ ܕܗܪܟܐ ܃ ܠܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܟܠܢܝܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬ ܕ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܢܢ
Tim1:Epist · ܝX ܂ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܢܥܒܕ ܃ ܘܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܠܦ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܒܪܐ ܝ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܠܐ ܥܒܕܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܂ ܘܠܢ