simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܘܕܚܘܝܒܐ ܂ ܡ̇ܩܛܪܓ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܥܬܝܪܐ̣̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܬܩܕܫܘ ܒܥܡܠܐ̈
Tim1:Epist ܝ · ܘܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܗܢܝܐܐ ܟܝܬ ܘܡܫܬܬܝܢܐ
Tim1:Epist ܗ̣ܘ ܕܚܕܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ
Tim1:Epist ܂ ܟܠ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܗ̇ܝܢ̈ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܝܠܦܢܢ ܗܟܝܠ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܕܐܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ
Tim1:Epist ܢܢ ܃ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܒܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܃
Tim1:Epist ܣܩܘܒܠܝܐ ܃ ܠܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܘܢ ܬܗ
Tim1:Epist ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܛܢܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܃
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܃ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬ
Tim1:Epist ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܐܫܝܓ ܪܓܠܐ̈ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
Tim1:Epist ܨܘܪܬܐ̈ ܕܥܒܕܘܬܐ ܘܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈
Tim1:Epist ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܕܐܡ̇ܪܬ ܂ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܟܝܢܐ
Tim1:Epist ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܚܩܠܐ ܠܐ
Tim1:Epist ܕܗ̣ܘ ܃ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܚܝܒ ܪܒܘܬ̈ ܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܪܚ̇ܡܝܢ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܂ X X
Tim1:Epist ܘܡܫܥܒܕܐ ܂ ܘܠܢ ܡ̇ܢ · ܝX ܂