simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܐܦ ܠܐ 26ܕܐܬܝܠܕ ܚܠܦܝܢ ܣܟ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܣܕܩ̇ܐ ܡܫ . ܡ ܡ̇ܢ . ܝܢ ܥܠ ܕܝܘܪܘܪܘܣ X 25ܪܒܐX ܐܡܝܪܐ ܠܡܠܦܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ
Tim1:Epist 34ܕܐܕܡ ܚܕܬܐ ܡܛܠ |ܩ |L 294ܐܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢ : 35ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܐܢܫܘܬܗ ܡܫXܗ 33ܡܠܦܢܐ . 6 , 41ܐܢ ܕܝܢ ܐܡܪ̇ ܐܢܫ : ܕܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܗܟܢܐ . 57 , 2 16ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܗܘ̇ ܕܢܨ ܝܒܝܢ ܫ̣ܪܐ ܚܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܫܟܢ . ܟܠܢ ܓܝܪ ܐܝܟ 15ܕܒܐܟܣܢܕܘܟܝܢ ܪܡܝܢܢ . ܗܠܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܟ̇ܠܐ . ܢܦܘܫܘܢ ܕܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܚܪܥܘܬܗܘܢ ܠܒܪ . ܠܘ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܘܢܗ̇ ܠܣܡܝܘܬܐ ܗܕܐ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܦܬܝܚ ܬܪܥܐ ܠܟܠܢܫ . ܘܠܝܬ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܩܝܢܕܘܢܣ ܝܗ̇ܒ ²ܢܦܫܗ . ܠܘ ܓܝܪ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܦܩ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܥܕܥܕܐ ܠܡܗܘܐ . ܗܕܐ ܣܥ̣ܪ ܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܕܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܠܡܣܒܠ ܟܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܡܛܟܣܘܬܐ ܕܦܐܝܐ ܠܒܝܬܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܒܙܐܦܐ ܣܥ̣ܪX ܥܒ̣ܕ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘ ܝܬܗ ܥXܗ ܇ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܐܝܬ ܫܦܝܪܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܠܐܚܪܢܐ ܫܦܝܪܐ ܘܠܐܚܪܢܐ ܫܟܝܪܐ . ܀ ܐܠܐ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܥ̇ܪܐ ܣܘ ܓܐܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܚܕܝܘܬܗ ܕܟܘ̇ܢܝܐ ܐܠܗܝܐ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢܢ : ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܟܬ̇ܒܐ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܕܐܠܗܐ : ܒܢܝ̈ ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܐܝܬܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܐܫܬܘܝܢܢ : ܘܠܡܗܘܐ ܐܟܚܕܐ ܘܠܡܬܩܪܝܘ : ܘܒܢܝܐ̈
Tim1:Epist ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܬܬܩܢ . ܘܡܪܐ ܘܫܠܝܛܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܬܒܪܝ . ܥܠܬ̈ ܡ̇ܢ ܐܪܐ ܐܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܪܫܝܬ
Tim1:Epist . ܠܘ ܕܝܢ ܠܘܬ ܩܢܘܡܗ ܐܢܫܝܐ X³ܕܒܪܐ . 5 , 19ܚܕܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܥܒܪܘ ܡܠܦܢܐ̈ ܠܫܘܡܗܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܠܘܬ ܟܝܢܗ
Tim1:Epist ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܪܚܡܘ̈ ܠܡܪܗܘܢ . ܥܒ̣ܕܐ̈ . XXXX ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܫܐܝܠܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ . 7 , 10ܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܘܬܐ̈
Tim1:Epist ܐܠܗܐ : ܠܘ ܕܝܢ ܐܟܘܬܢ : ܘܫ̇ܡܥ ܡ̇ܢ ܘܝ̇ܕܥ ܘܣ̇ܥܪ : ܠܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܢ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ X⁵ܒܪܐ . 2 , 30ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ |X210|ܕܚ̇ܙܐ
Tim1:Epist ܆ ܠܘ ܕܝܢ ܙܠܦܬܐ ܒܫܡܐ ܕܟܝܢܗ̇ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܪܓܘܢܐ ܡ̇ܢ ⁴⁷⁴ܘܡܬܥܙܠ̈ : ܘܠܗ̇ܝ ܟܝܬ ܒܫܡܐ ܕܩܢܘܡܗ̇ ܡܪܓܢܝܬܐ
Tim1:Epist ܠܡܠܬܐ : ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢܢ ܆ ܡܬܡܟܟ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܡܪܘܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܘܒܚܕܝܘܬܐ ܠܡܫܝܚܐ : ܒܟܝܢܐ
Tim1:Epist ܟܕ ܒܪܝܐ ܐܡܪܝܢ |M737b|ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܡܪܢ |X 270 X221b|ܘܠܐܢܫܘܬܗ : ܗ̇ܢܘܢ
Tim1:Epist ܕܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܆ ܠܘ ܕܟܝܢܐ ܗ̣ܝ ܕܐܠܗܐ̣ ܡ̇ܢ ܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐX ܏⁸ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܆ ܗ̇ܝ
BarBahl:SyrLex لمّا البسيط ܀ ܐܦܠܟܘܣ ܨ ܥ ܐܦܘܒܠܣܡܘܢ ܩܝܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܪܘ ܐܝܠܢܐ شجرة بشرة ܀ ܐܦܠܘܢܡܗܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ ܦܫܝܛܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܐܠ ܡܟܘܪܝܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ . ܐܘ̇ ܠܐܚܪܢܐ̈ . ܡ̇ܢ الصيّاد ܀ [1080] ܡܟܘܪܐ ܘܡܟܝܪܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܡ̇ܟܘܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܛܘܦܣܢܐܝܬ ܪܫ̇ܡ ܗܘܐ ܐܠܗܘܬܐ . ܩܝܣܐ̈ ܕܝܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܠܒܪ ܘܡܢ ܠܓܘ ܡܫܝܚܐ ܗܘܬ ܒܕܗܒܐ . ܕܕܗܒܐ