simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܗ̇ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܩ̣ܪܒ
SevAnt:CathHom ܇ ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܫܘ̣ܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ 8ܕ ܓܢܣܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ : ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom : X ܕܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܡ ܟܠ ܡܕܡ
Ath:Inc ܒܬܪܥܝܬܗ . ܠܐܪܥܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗ̇ܪܐ ܡܢ ܫܡܫܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗ ܆ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܥܡܕ ܒܡܝܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܡܣ̣ܬܓܕ ܂ ܡܘܪܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ
Tim1:Epist ܗ̣ܘ ܕܚܕܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ
Tim1:Epist ܘܐܝܟ ܕܒܗܦܟܐ ܡܫܪܐ ܡ̇ܢ ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܒܙܢܐ ܘܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ
Tim1:Epist ܐܢܫ : ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ 34ܕܐܕܡ ܚܕܬܐ ܡܛܠ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥ̇ܪܐ ܣܘ
SevAnt:CathHom ²⁸ܬܡܝ̣ܗܐ ܆ X²ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥ̣ܒܕ ܐܟܚܕܐ ܥܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܠܩܢܘܡܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܬܒܐ ܆ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܢܩ̇ܪܒ ܫܐܠܬܢ̈ ܕܢܩ̇ܒܠ
SevAnt:Epist ܆ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܟܝܝ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܗܘܐ ܘܡܘܙܓܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܣ̇ܪ ܘܡܬܓܢܒ ܟܝܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܝ- ܕܒܛ̣ܠ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܂ -· ܕܒܩܢܘܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܦܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܒܠܒܠܐܝܬ
SevAnt:LuqJul . ܣܡܬ ܕܡܚܘܝܢ ܡ̇ܢ ܠܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ