simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܡܦܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܒܠܒܠܐܝܬ ܩܢܝܐ ܂ ܒܠܐ ܦܘܠܓܐ ܕܝܢ ܘܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܘܝܬ ܒܐܝܬܘܬ ܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ̣ ܂ ܂ -· ܕܒܩܢܘܡܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕ X ܫܟܝܚ ܆ ܐܠܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܠܥܠ ܡ̇ܢ ܠܡܥܒܕ ܐܢܘܢ : ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܠܡܬܠ ܡܠܘܐܐ ܠܬܘܩܢܗܘܢ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܥ̣ܒܕ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܐܒܐ ³0 ܠܒܪܝ̣ܬܐ ܡܬܗܘܢܢܝܬܐ ܘܠܗܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠX . ²⁸ܡ̇ܠܘܟܐ ²⁸ܬܡܝ̣ܗܐ ܆ X²ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܐܡܝܪ ܗܢܘ ⁸⁰ܡܠܦܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܘܐܪܝܘܣ . ܥܡ ܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܐܢ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܐܠ ܡܟܘܪܝܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ . ܐܘ̇ ܠܐܚܪܢܐ̈ . ܡ̇ܢ الصيّاد ܀ [1080] ܡܟܘܪܐ ܘܡܟܝܪܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܡ̇ܟܘܪܐ
SevAnt:LuqJul ܐܡ̇ܪ . ⁷ܕܠܐ ܝܗܒܬ ܕܢܚܙܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܘܦܛܪܘܣ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܫܡܗܘ . ܟܕ ܗ̇ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ : Xܡܟܝܟܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇
Ath:Inc ܟܕ ܡܕܡ ܣܟ ܠܝܬ ܗܘܐ . ܥܠ ܪܡܙܐ ܘܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܗܦܟܬܗܘܢ ܗܕܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܐܡܪܢ ܗܠܝܢ . ܕܒܩܕܡܐ
Tim1:Epist ܗܟܢܐ . 57 , 2 16ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܗܘ̇ ܕܢܨ ܝܒܝܢ ܫ̣ܪܐ ܚܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܫܟܢ . ܟܠܢ ܓܝܪ ܐܝܟ 15ܕܒܐܟܣܢܕܘܟܝܢ ܪܡܝܢܢ . ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܛܒܬܐ̈ ܬܥܒܕܘܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܠܐ ܒܩܝܐ̈ ܢܬܚܙܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܚܕܐ ܒܝܫܬܐ ܬܥܒܕܘܢ ܠܘ ܕܚܢܢ ܒܩܝܐ̈ ܢܬܚܙܐ ܐܠܐ ܕܐܢܬܘܢ
Tim1:Epist 34ܕܐܕܡ ܚܕܬܐ ܡܛܠ |ܩ |L 294ܐܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢ : 35ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܐܢܫܘܬܗ ܡܫXܗ 33ܡܠܦܢܐ . 6 , 41ܐܢ ܕܝܢ ܐܡܪ̇ ܐܢܫ : ܕܗ̇ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܐܬܩܕܫܘ ܒܥܡܠܐ̈ ܃ ܘܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܒܪܬ ܩܠܗ ܝX ܘܢܟܬܪܘܢ ܡ̇ܢ ܕܓ̣ܒܐ ܘܐܪܝܡ ܠܡܠܟܘܬܗ ܂ ܠܐ ܢܫܡܥܘܢܗ̇ ܥܡܐ ܃ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܥܡ ܟܠ ܡܕܡ ܢܟܬ̣ܒܝܘܗܝ : ܠܐ ܕܝܢ ܢ̇ܦܩܝܘܗܝ ܒܣܦܘܬܢ̈ ܐܘ ܡ̇ܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܥܠ ܐܠܗܐ : ܘܦ̣ܩܕܘ ܘܐܫ̣ܠܡܘ ܠܢ : X ܕܒܟܬܝܒܬܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܚܕܝܢ ܒܐܒܕܢܐ Xܝܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܩܛܪܝܐ ܆ ܢܪܩܕܘܢ ܐܡܪ ܇ ܡ̇ܢ ܘܨܕܝܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ . ܘܫܐܕܐ̈ ܢܪܩܕܘܢ ܬܡܢ . ܐܝ̣ܟ .
MiaphysiteDocs [ܠܘܬ ܂ ܂ ܂ ]ܬ ܂ ܐ 3ܫܠܝܚܝܐ ܃ [ܘܡ]ܬܚܫܒ ܐܢܐ [ܪܒ]ܘܬ ܐ ܡ̇ܢ XXܢܛܝܘܟܝX ܂ ܒXܝܪܢܙ ܝ ܢܢܢ ܝܪܢ ܟܕ ܚܐ̇ܪ ܐܢܐ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘ ܝܬܗ ܥXܗ ܇ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܐܝܬ ܫܦܝܪܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܠܐܚܪܢܐ ܫܦܝܪܐ ܘܠܐܚܪܢܐ ܫܟܝܪܐ . ܀ ܐܠܐ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܣ̇ܪ ܘܡܬܓܢܒ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܚ̇ܣܪ ܘܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠܡܕܡ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܢܩܦܐ ܕܒܘܠܒܠܐ ܢܗܘܐ ܘܡܘܙܓܐ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܗܢܐ ܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܐܘܪܓܢܘܢ ܐܬܚܫܚ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܒܝܕ ܥܡܕܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܗܘܝܢ ܚܢܢ ܝܠܝܕܐ̈ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܡܬܒܪܐ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗܕܐ
Ath:Inc ܕܠܦܬܟܪܐ̈ ܣ̇ܓܕܝܢ ܗܘܘ ܢܕܘܫܘܢ ܐܢܘܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܐ̇ܙ . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ