simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܫ̇ܠܝܢ ܚܢܢ ܂ ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܪܝܫܢ ܡܝܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܗܘ . ܐ̇ܡܪܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܢܡܘܣܐ ܆ ܐ̣ܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝܬܪܝܢ ܡܕܡ
SevAnt:LuqGramm ܡܠܬܐ ܡܢ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐܝܬ ܐܬܝܠܕ ܝܚܝܕܝܐ
SevAnt:CathHom . ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ̇ܝܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܠܩܢܘܡܐ̈
SevAnt:LuqJul - . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ
SevAnt:LuqJul ܐܪܥܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܡܫܚܝܢ
SynOr ܕܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦܠܐ ܡܗܘܐ ܗܘܘ
IšoMerv:ComOT ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܣܝܢܐ ܕܡܪܝܪܘܬܗ̇ ܕܡܚܘܬܐ
ThdrMops:ComPs ܡܫܬܟܚܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗܘ ܐܟܙܢܐ
SynWestSyr ܢܬܦܠܓܢ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈
SevAnt:LuqJul ܐܢܬ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܗ̇ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܩ̣ܪܒ
SevAnt:LuqJul ܗܘܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܘܥܕܢܢ ܠܡܫܬܘܝܘ ܠܫ̣ܡܥܐ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܬܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܟܘܪܝܬܐ̈ ܘܐܟܣܢܝܬܐ̈ ܡܬܪܥܝܢ
MiaphysiteDocs ܚܢܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܡܢܢ ܐܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܟ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܬܗܘܐ X
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܬܩܕܫܘ ܒܥܡܠܐ̈