simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܒܝܕ ܥܡܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ ܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪܢ̈
Ath:HomEpist ܕܒܐܦܪܝܩܐ X ܣܦܩܢ̈ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟ̣ܬܒ ܡܢ
Tim1:DisputCalMahdi , 22 23ܫܘܚܠܦܐ ܡ̇ܢ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܟܚ ܒܡܠܐ̈
BarṢal:ComGosp ܣܩܘܒܠܝܐ ܂ ܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܛܘܪܐ ܝ ܡܬ̇ܩܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܠܬܐ ܡܢ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐܝܬ ܐܬܝܠܕ ܝܚܝܕܝܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ 8ܕ ܓܢܣܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ : ܗ̇ܘ
DidascApost ܥܕܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܢܬܐܡܢܘܢ 5ܒܢܡܘܣܐܘܒܦܘܠܚܢ ܬܫܡܫܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܚܝܢܘܬܐ ܂ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘܣܝܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ
MiaphysiteDocs ܒܣܝܠܝܘܣ̣ ܂ ܡܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܘܣܐ
IšoMerv:ComOT ܕܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܫܐ ܢܘܪܐ ܐܘ
SevAnt:LuqJul . ܣܡܬ ܕܡܚܘܝܢ ܡ̇ܢ ܠܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ
Tim1:Epist 10ܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܗ̇ܢܘܢ
Tim1:DisputCalMahdi . ܠܘ ܠܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗ 2ܠܟܝܢܐ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܣܝܢܐ ܕܡܪܝܪܘܬܗ̇ ܕܡܚܘܬܐ
SophrJer:epArcadCyp ܇ ]ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܢܝܐܘܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܬܬܘܦ ܠܘܬ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܦܪܫܐ ܠܡ ܡܨ̇ܠܐ
SophrJer:epArcadCyp ܪܘܚܝ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡܝܐ ܗܘ ܘܢܛܘܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܐܙܗܐ ܒܡܦܩܢܐ ܡ̇ܢ ܇ ܐܢܐ ܐܝ̇ܬܝ
Tim1:Epist ܒܫܡܐ ܕܩܢܘܡܗ̇ ܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܘ ܕܝܢ