simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܕܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܢ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܝܕܝܢ ܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܠܬܗ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ XܠXܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܕܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܟܠܝܘ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܘܪܝܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܒܬܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܥܠܡܐ ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܪܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣ̣ܦܩ ܠܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܝܕ ܡܝܐ̈ ܡܫܡܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܬܕܡܘܪܬܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܘܦܝܢܝܢ̈ ܫܩ̣ܠܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܪܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗܘܢ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܪܘܬܝ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܥ̣ܘX ܥܘܕܪܢܗܘܢ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝܘܚܢܢ ܝX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ̈ ܂ ܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܝ̈ ܒܢܦܫܗܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܥܓܠ ܠܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܘ̇ ܕܫܕܪܢܝ ܂ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܥܒܕ ܨܒܝܢܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܬܪܫܘܢ ܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܝܕܝܥ ܐܢܐ ܕܒܪ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝ ܇ ܐܦܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܝܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܚܠܦ ܐܚܪܢܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܠܪܘܚܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܩ̣̇ܒܠ ܠܢܩܝܦܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܕܠܗܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܟܠ ܦܪܣܗ̇