simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܫܟܚܝܢ ܕܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܢܙܡܢܘܢX ܠܟܘܢ ܂ ܣܒܝܣܐܝܬ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܇ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܘܢ ܝX ܘܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܝܕܝܢ ܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܟܣܝܢ̈ ܡܢܢ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܡܣܬܥܪ ܂ ܘܗܕܐ 2ܒܥܠܡܐ ܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܝ ܡܬܝܗܒܐ ܠܢ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ XܠXܝ ܢ̇ܛܪ ܂ ܘܐܒܝ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܆ 3ܘܠܘܬܗ ܐܬܝ̇ܢ ܡ̇ܢ ܠܛܒܬܐ̈ XܥܬܝXܢ̈ ܂ ܡXܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡܕܢܚ ܡܠܬܗ ܐܡ̇ܪ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܬܟܠܝܘ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܬܘܒ ܡܛܝ ܡ̇ܢ ܒܥ̣ܘ ܠܡܐܚܕܗ ܃ ܘܠܐ X ܐܢܫ ܐܪܡܝ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܘܪܝܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܃ ܕܟܡܐ ܗ̣ܘ ܦܘܪܫܢܐ ܡ̇ܢ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܒܪܫܝܬܐ ܠܡ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܬܚܘܝܬܐ ܂ ܝX ܂ ܓܠܝܬܐ ܆ ܚܙ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܣܒܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܣܐ ܐܡܪܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܠܐ ܢܩܘܐ ܒܚܫܘܟܐ ܂ ܕܘܟܬ ܢܘܗܪܐ ܗܟܝܠ ܡܡܠܐ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐ̇ܡܪ ܂ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܐܬܝ̇ܬ ܠܥܠܡܐ ܆ ܕܟܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܐ ܣ̣ܦܩ ܠܗ ܗܠܝܢ ܆ ܬܘܒ ܡ̣ܢ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܫܪܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܡ̇ܢ ܠܐܝܢܐ ܕܡܢܗ ܐܫܬܕܪܬ ܇ ܘܗܘܬ̣ ܥܠܝ ܣܗ ·ܘܬ ܐ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܝܕ ܡܝܐ̈ ܡܫܡܠܐ ܣܥܘܪܘܬܗ ܆ ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܪܘܚܐ ܗܘ̣ ܡܬܩܪܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܝܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܕܒܗܘܢ ܡܬܓܡܪ ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܪܥܣܪ ܩܘܦܝܢܝܢ̈ ܫܩ̣ܠܘ ܝܕ ܡܠܝܢ ܂ ܘܕܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡ̇ܢ ܕܢܐܬܪܘܢX ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܘܬ̣ ܬܕܡܘܪܬܐ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܟܠܗܘܢ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܘܡܢܗ ܡܬܬܕܝܢܝܢ ܂ ܡܥܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܫܘܝܐ ܬ ܥܬܝܕ̣ܢ̈ ܕܢܒܕܩܢ̈ ܥܠ ܐܝܩܪܗ ܕܡܪܢ ܂ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܛܥ̣ܘX ܥܘܕܪܢܗܘܢ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܪܥܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܚܫ̇ܒܝܢ ܝ ܠܝ ܆ ܘܠܐ ܟܦܪܝܢ ܒ ܡܪܘܬܝ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ̈ ܂ ܦ ܗ̣ܘ ܐܣܗܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܘܪܒ ܡܠܬܗ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܡܒܕܩܢ̈ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܇ ܘܐܬܥܗܕ ܠܝܘܚܢܢ ܝX ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܥܓܠ ܠܢ ܟܐܦܐ ܡ̣X 0ܝ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܆ ܘܚ̣ܪ ܘܚ-ܙܝ ܡ̇ܢ ܩܒܘܪܐ ܆ ܟܕ ܕܢ̣ܚ ܫܡܫܐ ܆ ܘܐܡ̇ܪܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܒܢܦܫܗܝܢ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܆ ܡܣܬܟܠ ܝܘܠܦܢܝ ܐܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܘ̣ ܇ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܆ ܝܘܠܦܢܝ ܠܐ ܝܝ ܗܘ̣ܐ ܕܝܠܝ ܆ ܐܠܐ ܕܗܘ̇ ܕܫܕܪܢܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܬܪܫܘܢ ܥܠ ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܃ ܫܪܪܐ ܓܝܪ ܡܠܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ 1ܕܡܬܡܠܠܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܟܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܂ ܐ ܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܬܝ ܇ ܐܦܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܬܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܘܐܢܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܘܣ̇ܥܪ ܐܢܐ̇ ܂ ܝܕܝܥ ܐܢܐ ܕܒܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܚܪܢܐ̈ ܚܠܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܗܘ̇ܝܢܢ ܀ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܢܝܩܕܡܘܣ ܆ ܡ̇ܢ ܕܡܣܬܥܪ ܂ ܡܬܝܠܕܝܢܢX ܡܢܕܪܫ ܒܛܘܦܣܐ ܕܩܝܡܬܐ ܆ ܝܝ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܩ̣̇ܒܠ ܠܢܩܝܦܘܬܐ ܘܠܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܪܫ ܆ ܝ ܡ̇ܢ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܡܛܠܗܕܐ ܫܦܝܪ ܠܘܩܕܡ ܐܬܥܗܕ ܠܪܘܚܐ ܇ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܥܠ ܟܠ ܦܪܣܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܐ̣ܡܪ ܃ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܡܢܬܐ ܡ̇ܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒ̇ܐ ܡ̣̇ܚܐ ܃ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܃ ܕܠܗܠ ܐܝܟ