simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܩܥ̣ܐ ܘܐ̣ܡܪ ܃ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܠܝ̈ ܂ ܡܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܒܐܝܕܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܢܣ̇ܒ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ 0ܕܐܚܝܕ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܠܐ ܕܗܟܢܐ ܥܡ ܡ̇ܢ ܕܡܝܬܐ ܠܗ ܠܡܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܙ XX ܇ ܡ̇ܢ ܕܪܚܡ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܡܫܡܫܢܝ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܡܫܡܫ ܢܝܩܪܝܘܗܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܠܝܗܝܢ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܥܪ ܡܕܡ ܠܢܝܫܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܕܐ̣ܡܪܚ ܘܣ̣ܥܪ ܡܕܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܕܠܢܦܫܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܪܘܚܩܐ ܩ̇ܪܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܃ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗ̇ܝ ܥܬܝܕ ܠܡܣܥܪ ܡ̇ܢ ܕܒܗ ·ܙ Xܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠ ܝ̇ܕܥܢܐ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܣ Xܝ ܕܥܘܕܪܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܝ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ 1ܕܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܕܗܘ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܒܐܒܐ ܡܬܚܙܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡ̇ܪ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠܢ ܒܚܕ ܡܘܠܕܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̣ܝ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܓܝX ܕ̣ܢܟܝܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܝ ܐܬܚܫܒܬ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܡܢܗ̇ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܒܝܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܪܘܬܝ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܥ̣ܘX ܥܘܕܪܢܗܘܢ ܂