simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܇ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܝ ܡܗܝܡܢ ܐܠܐ ܒܡ̇ܢ ܝ ܕܫܕܪܢܝ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܒܕܓܘܢ ܐ̣ܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܆ ܕܫܘܥ ܠܡ ܕܝܢ ܩܥ̣ܐ ܘܐ̣ܡܪ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܒܐܝܕܝ̈ ܠܐܒܐ ܡܫܬܘܕܥ ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܣܒܪܘܢ ܡ̇ܢ ܗܘ̇ ܠܡ ܡܥܠܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܃ ܗܢܐ ܗܘ̣ ܠܡ ܢܝܫܐ ܕܡܠܝ̈ ܂ ܡܕܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn 0ܕܐܚܝܕ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܂ ܢܓ̇ܕ ܕܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܠܟܠܢܫ ܡ̇ܢ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܢܓ̇ܕ ܐܢܐ ܃ ܕܢܘܕܥ ܕܒܩܛܝܪܐ ܢܣ̇ܒ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܝܬܐ ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܡܪܝܘܗܝ ܠܕܝܢܐ ܂ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܂ ܝ ܡ̇ܢ ܠܘ ܒܩܛܝܪܐ̣ ܂ ܐܝܟ Xܗܘ̇ ܕܠܗܕܐ ܫܘ̇ܐ ܐܢܐ ܂ ܐܠܐ ܕܗܟܢܐ ܥܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܪܚܡ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܣܢܐ ܢܦܫܗ ܒܥܠܡܐ ܗܐ ܢܛܪܗ̇ ܡ̇ܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܠܘܬ ܐܘܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܂ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܃ ܂ ܙ XX ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܝ ܡܫܡܫ ܢܝܩܪܝܘܗܝ ܐܒܐ ܂ ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܝ ܡ̇ܢ ܝܢ ܂ ܐ̇ܡܪ ܃ ܘܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܇ ܬܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܐܦ ܡܫܡܫܢܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܣ̇ܥܪ ܡܕܡ ܠܢܝܫܗ ܇ ܘܨܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܡܕܡ ܕܠܗܢ̇ܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܬܚܫܒܬ̣ ܠܗ ܕܐܠܨܐܝܬ ܢܫܬܥܐ ܝ ܥܠܝܗܝܢ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐ̣ܡܪܚ ܘܣ̣ܥܪ ܡܕܡ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܗܢ̣ܘܢ · Xܝ · ܡ̇ܢ ܃ ܕܐܦ ܐܙܠܘ 0 ܘܐܘܕܥܘ ܥܠܘܗܝ ܠܦܪܝܫܐ̇̈ ܂ ܐܝܟ ܕܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܪܘܚܩܐ ܩ̇ܪܐ ܗܘ̣ܐ ܇ ܘܠܘ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܕܩܠܐ ܃ ܐܠܐ ܕܢܘܕܥ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܆ ܕܠܢܦܫܐ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܆ ܐܦܢ ܢܡܘܬ ܢܚܐ ܂ ܘܟܠ ܕܚ̣̇ܝ ܘܡܗܝܡܢ ܒܝ ܃ ܡ̇ܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܝ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܢ̇ܓܕ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܆ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܗ ·ܙ Xܝ ܡܗܝܡܢ ܢܚܐ ܐܦܢ ܢܡܘܬ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܘܕܝܗ ܡ̇ܢ ܡܢܬܝ ܗܕܐ ܂ ܡܕܝܢ ܠܡ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܗ̣ܘ ܕܗ̇ܝ ܥܬܝܕ ܠܡܣܥܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܟܠ ܝ̇ܕܥܢܐ ܃ ܠܐ ܥ̇ܕܐ ܥܠܝ ܡܕܡ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܝ ܂ ܡܕܝܢ ܐܦܠܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܨ̇ܒܢܐ ܂ ܢܘܗܪܐ ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ ܐܝܬ ܒܝ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܦܣ Xܝ ܕܥܘܕܪܢܐ ܪܒܐ ܢܩܝܦ ܠܬܢܝܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܃ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܬܫܥܝܬܗ ܂ ܬ̇ܢܐ ܗܟܝܠ ܠܬܕܡܘܪܬ ܐ ܒܛܟܣܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܆ ܐ ܟ
ThdrMops:ComGospJohn 1ܕܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܕܗܘ̣ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂ ܒ̇ܥܐ ܡ̇ܢ ܕܝܫܘܥ ̈ · ܠܡܠܘܗܝ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܘ̣ ܒܐܒܐ ܡܬܚܙܐ ܇ ܘܐܢܐ 2ܒܗ ܂ ܗ̇ܝ ܕܫܘܝܐ ܗ̣ܝ ܥܡ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܐܒܝ ܃ ܝܕܝܥܐ ܝ ܕܒܝܕ ܕܡܘܬܐ ܗ̣ܘ ܟܝܢܝܬܐ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܟܠܢ ܒܚܕ ܡܘܠܕܐ ܪܘܚܢܐ ܕܡܢܕܪܫ ܐܚܪܢܐ̈ ܚܠܦ ܝ ܂ ܝ ܡ̇ܢ ܠܚܕ ܦܓܪ ܥܡܕܢܢ ܃ ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܥܠ ܕܡܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܐܡ̇ܪ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝX ܕ̣ܢܟܝܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܠܣܕܪܗ ܕܦܘܫܩܐ ܇ 1ܐܠܘ ܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܐܢ Xܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܣܡܢܢ ܆ ܠܘ ܕܬܕܡܘܪܬ ܐ ܗ̣ܝ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܕܐ ܝ ܐܬܚܫܒܬ̣ ܠܗ ܕܡܝܬܪܐ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܢ ܃ ܒܪܡ ܐܦ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܠܘ ܨܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ· ܃ ܐܦ ܕܢܡܘܬ ܐܡܬܝ ܕܒܥ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܇ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܒܝܕ ܢܩܝܦܘܬܝ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ̇ ܂ ܐܝܬܝ ܒܪܐ ܃ ܡ̇ܢ ܡܬܦܣܩܐ ܐܝܬ ܠܝ ܆ ܘܠܐ ܝ ܡܟܝܠ ܡܨܝܐ ܕܐܬܢܟܪܐ ܝ ܡܢܗ̇ ܆ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܛܥ̣ܘX ܥܘܕܪܢܗܘܢ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܪܥܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܚܫ̇ܒܝܢ ܝ ܠܝ ܆ ܘܠܐ ܟܦܪܝܢ ܒ ܡܪܘܬܝ ܃ ܐܝܟ