simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗܘܢ ܡܬܦܢܝܢ ܐ̇ܡܪܗ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܝ̇ܢ ܕܗܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܗܘܒܗ̇ ܕܝܕܥܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܒܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܐ ܕܡ̇ܐ ܠܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗ ܂ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܘܬܦ ܠܗ ܒܒܪܘܝܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܃ ܡܨܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܐܚܪܝܬܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡܬܝܠܕܘ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܗܝ̇ ܕܐܬܝܠܕ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܣܬܥܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܠܬܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܘܕܥ ܥܠ ܨܒܝܢܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܘܪܝܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪܫܝܬ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܫܘܪܝܐ ܗܘ̣ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̣ܘ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܡܢܗܘܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪܝܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܪܫܝܬܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܐܝܠܐܝܬ ܡܬܚܫܚ 3ܒܫܡܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܪ-ܐܦܠܐ ܚXܐ ܥܠܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐ̣̇ܩX ܂ ܐ̇ܝX ܡ̇ܢ XܐܣܒX ܕܐܠܨܐܝܬ ܗܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܘ̣ܕܠܘܩܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܟܬܒܘ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܓܝܕ ܕܦܢܩܝܬܐ ܣܓܝܐܬ̈