simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܟܠܗܘܢ ܡܬܦܢܝܢ ܐ̇ܡܪܗ̇ ܆ ܐܠܐ ܕܠܟܠ ܥܬ ܕ ܕܢܚܫܚ ܃ ܡ̇ܢ ܘܐܬܚܙܝ ܠܟܠܢܫ ܐܢܗܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܟܠ ܒܪܢܫ ܆ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܗܘܒܗ̇ ܕܝܕܥܬܐ ܘܕܡܠܝܠܘܬܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܟܕܘ ܕܝܢ ܐܦ ܕܡܠܝܠܢ̈ ܃ ܘܣܕܝܪܐܝܬ ܐܘܣܦ ܝ̇ܢ ܕܗܢܐ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܟܝܢܐ ܕܡ̇ܐ ܠܗ ܂ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܘܬܦ ܠܗ ܒܒܪܘܝܘܬܐ ܇ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܂ ܕܗܟܢܐ ܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܐܒܐ ܂ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܫܘܬܦ ܠܗ ܒܒܪܘܝܘܬܐ ܇ ܘܥܡܗ ܒ̣ܪܐ ܟܠܡܕܡ ܐܡܬܝ ܕܘܠ̇ܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܐܒܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܐ ܕܡ̇ܐ ܠܗ ܂ ܘܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗ̣ܘ ܃ ܡܨܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܃ ܕܒܠܥܕܘܗܝ ܘX ܡ̇ܢ ܚܕܬ ܒܥ̇ܐ ܕܢܠܦܢ ܆ ܕܟܣܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܥ̇ܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܐܚܪܝܬܐ̈ ܠܩܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܡܬܚܦܛ ܡ̇ܢ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܠܘ ܠܘܬ ܗܕܐ ܟ̣ܬܪ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܨܝܐ ܕܢܬܪܥܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܃ ܡ̇ܢ ܂ ܪ ܥܘܠܐ ܃ ܘܗܟܢܐ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩ̣̇ܪܒ ܠܡܬܝܠܕܘ ܂ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܟܢܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܣܬܥܪ ܗܘ̇ ܝܠܕܐ ܃ ܐܟܡܐ ܕܐ̣ܡܪܢܢ ܂ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܪܝܢܐ ܢܬܩܪܐ ܗܘ̇ ܕܝܠܝܕ ܃ ܒܗܝ̇ ܕܐܬܝܠܕ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܘܕܥ ܥܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ̣ ܂ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܕܒܡܠܬܐ ܡܦܫܩܝܢܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܣܒܪܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܝܝ ܩ̣ܪ ܗܝ ܡܠܬܐ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܘܪܝܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܃ ܕܟܡܐ ܗ̣ܘ ܦܘܪܫܢܐ ܡ̇ܢ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܒܪܫܝܬܐ ܠܡ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܘ ܫܘܪܝܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܟܡܐ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܫܛܝܘܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪܫܝܬ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܙ ܝ ܂ ܒܪܫܝܬ ܇ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܂ X X ܂ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܥܠܬܐ ܘܪܫܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̣ܝ̈ ܆ ܐܡܪܘ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܗܘ̣ܝ̈ ܡ̇ܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܐ̣ܡܪ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܣܒܪ ܝ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܂ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐ ܂ ܝܬܘܗܝ Xܝ ܗܘ̣ܐ ܃ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܘ̣ܝ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܟܕ ܨ̣ܒܐ ܕܢܠܦ ܠܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܐܝܠܐܝܬ ܡܬܚܫܚ 3ܒܫܡܐ ܗܢܐ ܂ ܥܡ Xܝܪ ܟܘܢܝܐ ܕܩܕܡܝܐ ܃ ܡ̇ܢ ܐܢ ܐܢܫ ܝ ܠܡܕܡ ܕܩܕܡܝܐ ܗ̣ܘ ܗܟܢܐ ܢܩܪܝܘܗܝ ܪܫܝܬܐ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܪ-ܐܦܠܐ ܚXܐ ܥܠܬܐ ܕܡܦܩܒܪܘܚܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܡ̇ܢ ܡܝܬܝܢ̈ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܥܠܘܗܝ ܂ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn XܐܣܒX ܕܐܠܨܐܝܬ ܗܢܐ ܫܘܪܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢXܘܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘXܓܘܢ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ XܡܠܦܢܘXܐ Xܥܠ ܐܠXܘܬܐ ܐ̣̇ܩX ܂ ܐ̇ܝX
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܟܬܒܘ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܂ ܐܬܦܪܣܬ̣ ܗܘܬ̣ ܡ̇ܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܃ ܕܡܬܝ ܆ ܘܕܡܪܩܘܣ ܆ ܘ̣ܕܠܘܩܐ ܃ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܕ ܕܦܢܩܝܬܐ ܣܓܝܐܬ̈ ܣܘܪܓܕܐ̈ ܐܟܬܒ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܇ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ ܨܒ̣ܐ ܇ ܒܝܕ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܝܝ ܕܐܟܬܒ ܥܠ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܂ ܐ ܟ