simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܡܣܡܒܪܫܐ ܥܠ ܝ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܝܬܘܢ ܂ ܐܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܝ̈ ܒܢܦܫܗܝܢ ܃ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܓܠ ܠܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܝ̈ ܒܢܦܫܗܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܥܓܠ ܠܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܠܝܗ̇ ܆ ܕܢܣܒܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܛܐ ܠܗ ܦܣܐ
ThdrMops:ComGospJohn Xܫܝܝܠ̇Ẍ ܡܛܠܗܢܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܫܠܡܢܝ ܠܟ ܪܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܒܥܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܪܢܫܐ ܗܕܐ ܠܚܡܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܐ ܠܝ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝ ܂ ܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܂ X ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܣ̇ܢܐ Xܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܪܚܡܝ̈ ܐܢܬܘܢ ܂
ThdrMops:ComGospJohn 1ܕܫܘܠܛܢܐ ܓܝܪ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܠܡܬܒܣܡܘ ܒܫܘܬܦܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐ̇ܡܪ ܃ ܝ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܘܬܗ ܦܘܩܕܢܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܡܠܬܗ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ XܠXܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܛܝܒܘܬܗ ܢܓܢ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܫܘ̇ܐ ܠܗ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܚ̇ܙܐ ܚ̣ܙܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܛܝܒ ܘܢܛܝܪ ܠܟܠ ܡ̇ܢ Xܨܒ̇X ܇ ܐܢXܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܫܠܝܝܢܐ ܕܪܒ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܫXXܗ ܃ ܘܒܬXܟܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܫܠܝܚܐ ܕXܒ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܫܕX ܂ ܪ-ܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܥܠܡܐ ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܃ ܡ̇ܢ ܕܛܠ̇ܡ ܠܝ ܘܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܠܝ̈ ܇ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܕܐ̇ܢ ܠܗ ܂