simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܥ̇ܝܬܘܢ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܢܬܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܂ ܝ ܂ X ܂ ܡܐ ܡ̇ܢ ܚܛܗܐ̈ ܠܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܝܬܘܢ ܆ ܘܬܝܬܘܢ ܡܣܡܒܪܫܐ ܥܠ ܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܓܠ ܠܢ ܟܐܦܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܂ ܘܚ̣ܪ ܚ̣ܙܝ̈ ܕܡܥܓܠܐ ܡ̇ܢ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܇ ܟܕ ܕܢ̣ܚ ܫܡܫܐ ܂ ܘܐܡܪܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܒܢܦܫܗܝܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܥܓܠ ܠܢ ܟܐܦܐ ܡ̣X 0ܝ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܆ ܘܚ̣ܪ ܘܚ-ܙܝ ܡ̇ܢ ܩܒܘܪܐ ܆ ܟܕ ܕܢ̣ܚ ܫܡܫܐ ܆ ܘܐܡ̇ܪܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܒܢܦܫܗܝܢ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡ̇ܛܐ ܠܗ ܦܣܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܘ ܡܚܛ ܚܝܛܐ ܗܘܬ̣ ܆ ܐܠܐ ܝ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܢܦܠܓܘܢ ܠܐ ܨܒܘ ܃ ܐܠܐ ܢܦܣX ܥܠܝܗ̇ ܆ ܕܢܣܒܝܗ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܫܠܡܢܝ ܠܟ ܪܒܐ ܗ̣ܝ ܢܛܝܬܗ ܡ̣ܢ ܕܝܠܝܟ ܂ ܡܕܓܠ ܐܢܬ ܠܡ ܂ ܡ̇ܢ ܘܟܠܗܘܢ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ Xܫܝܝܠ̇Ẍ ܡܛܠܗܢܐ ܗ̇ܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܒܪܢܫܐ ܗܕܐ ܠܚܡܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܟܕ ܓܠܝܐ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܡܒܥܐ ܡ̇ܢ ܗܘܬ̣ ܡܚܬܬ ܐ ܕܪܘܚܐ ܃ ܒܘܠܝܬܐ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܐ ܝ ܐܒܥܐ ܇ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܕܪܢܝ ܂ ܠܐ ܠܡ ܐܠܨܐ ܗܘܬ̣ ܕܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܐܡܪ ܠܟܘܢ ܂ ܡ̇ܢ ܝܝ ܠܟܘܢ ܃ ܕܥܡܟܘܢ ܗܘܝܬ ܂ ܗܫ̣ܐ ܕܝܢ ܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܠܝ ܠܘܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܝ ܣ̇ܢܐ Xܦ ܠX ܒܝ ܣ̇ܢܐ ܂ ܕܠܩܘXܠܐ ܕܝܢ ܕܐܢ ܠܐܒܐ ܣܢ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗܘ ܃ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܥܠܬX· X ܆ ܪܦܝܬ ܠܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܂ X
ThdrMops:ComGospJohn ܪܚܡܝ̈ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܐܘܣܦ X ܕܐܢ ܬܥܒܕܘܢ ܟܠ ܕܡܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܡ̇ܢ ܫܚܝܡܐܝܬ ܆ ܐܢܬܘܢ ܠܡ ܪܚܡܝ̈ ܐܢܬܘܢ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܨܒ̇ܐ ܠܡܬܒܣܡܘ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝ̇ܕܢ̈ ܂ ܐܝܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܘ ܕܝܢ ܦܘܪܥܢܐ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ ܂ 1ܕܫܘܠܛܢܐ ܓܝܪ ܟܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܝܬ ܠܘܬܗ ܦܘܩܕܢܝ̈ ܘܢ̇ܛܪ ܠܗܘܢ ܆ ܗܘ̇ ܗ̣ܘ ܡܚܒ ܠܝ ܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܚܙܐܘܗܝ ܡ̣ܢ ܕܩܡ̣ ܇ ܡܬܓܠܙܝܢ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܘܣܡܐ ܇ ܐ̇ܡܪ ܃ ܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ XܠXܝ ܢ̇ܛܪ ܂ ܘܐܒܝ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܆ 3ܘܠܘܬܗ ܐܬܝ̇ܢ ܡ̇ܢ ܠܛܒܬܐ̈ XܥܬܝXܢ̈ ܂ ܡXܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡܕܢܚ ܡܠܬܗ ܐܡ̇ܪ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܘ̇ܐ ܠܗ ܇ ܒܨܒܝܢܗ ܐܘ ܒܨܒ̣ܝܢܐ ܕܐܒܐ ܂ ܠܝܬ ܓܝܪ ܒܗܕܐ ܡ̇ܢ ܡܫܟܢܢ ܆ ܘܐܦܠܐ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܐܟܚܕ ܃ ܐܠܐ ܐܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܢܓܢ ܥܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܝ ܚ̇ܙܐ ܚ̣ܙܐ ܠܐܒܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܃ ܚܘܢ ܐܒܐ ܂ ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝܕܥܬܢܝ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܡܕܢܚ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃
ThdrMops:ComGospJohn Xܨܒ̇X ܇ ܐܢXܘ Xܐܢܫ ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܥܘܟܢܐ ܠܛܒܬܐ X ܕܡܥܬܕ̣ܢ̈ ܡ̇ܢ Xܘ̇ܝܬ ܠܟܘܢ ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܕܒܘܣܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܝܒ ܘܢܛܝܪ ܠܟܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫXXܗ ܃ ܘܒܬXܟܢ ܐܘܣX ܆ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܬܪ-ܥXܢ ܇ ܝ Xܠܘܒܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܠܝX ܥܒܕܐ Xܪܒ̈ ܡ̣ܢ ܡ̣ܪܗ ܇ ܘܠܐ ܫܠܝܝܢܐ ܕܪܒ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܕX ܂ ܪ-ܠܐ ܠܡ ܥܝ̇ܪ ܡܨܝܐ XܟX ܐܝXܝܟܘܢ XܝܒXܝ ܡ̇ܢ ܂ ܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܃ XܠܝX ܥܒX Xܒ ܃ · ܂ ܪܗ ܆ ܢܠܐ ܫܠܝܚܐ ܕXܒ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܠܐ ܢܩܘܐ ܒܚܫܘܟܐ ܂ ܕܘܟܬ ܢܘܗܪܐ ܗܟܝܠ ܡܡܠܐ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐ̇ܡܪ ܂ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܐܬܝ̇ܬ ܠܥܠܡܐ ܆ ܕܟܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܛܠ̇ܡ ܠܝ ܘܠܐ ܡܩܒܠ ܡܠܝ̈ ܇ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܕܐ̇ܢ ܠܗ ܂ ܘܡܢ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܚܝܘܗܝ ܐܬܝ̇ܬ ܃ Xܘܗܢܘ̇ ܢܝܫܐ ܕܡܐܬܝܬܝ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܕܐ̇ܢ ܠܗ ܂ ܘܡܢ̣ܘ ܗܢܐ ܂ ܡܠܬܐ ܠܡ ܕܡܠܠܬ ܃ ܗ̣ܝ ܕܝ̇ܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܃ ܡ̇ܢ ܕܛܠ̇ܡ ܠܝ ܘܠܐ ܡܩܒܠ ܡܠܝ̈ ܇ ܐܝܬ