simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܝ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܣܦܝܢܬܐ ܡ̇ܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܠܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢܟܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡܦܠܓܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܗ̇ܘ ܕܢܬܚܙܐ ܡ̇ܢ ܩܒ̇ܠ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܒܝܕܐ . ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܚܙܝܢܐ . ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܓܫܬܐ ܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢܐ ܡ̇ܢ ܡܝܘܬܐ ܡܢܐ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܝܢܝܬܐ . ܫܘܚܠܦܐ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܐܬܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܛܥܝܐ ܡ̇ܢ ܠܫܘܚܠܦܐ . ܡܦܩܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܫܪܪܐ . ܕܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܡܚܝܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܟܘܬܢ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܡܢ ܟܕܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܘܝ̈ ܗܟܝܠ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܬܥܒܕ ܘܠܘ ܝܠܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܢ ܗ̇ܘ ܕܐܥܒܕ ܡ̇ܢ ܐܒܐ ܡܣܬܟܠ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܥܒܕ ܘܠܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܬܥܒܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܠܝܢ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܘܓܘܫܡܢܝܬܐ ܘܚܕ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܬܥܒܕܢ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܚܕ ܗܘ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܒܕ ܗܢܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܥܝܪܝܘܗܝ . ܦܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐܠܗܐ ܠܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܟܕ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܥܒܕ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇