simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܘܒܪ ܟܝܢܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܪܟܒ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܚܝܕ ܠܡܠܬܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܕܡܡܙܓ ܐܢܫܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܣ̇ܪ ܘܡܬܓܢܒ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܚ̇ܣܪ ܘܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠܡܕܡ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܢܩܦܐ ܕܒܘܠܒܠܐ ܢܗܘܐ ܘܡܘܙܓܐ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܬܥܒܕ ܘܠܘ ܝܠܕܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܚܣܝܐ ܒܣܝܠܝܘܝܣ ܟܕ ܡ̇ܢ ܘܩܝܡܢ̈ . ܟܕ ܓܝܪ ܥ̇ܘܠܐ ܐܘܢܡܝܘܣ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܬܐܠܗ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܬܐܠܗ ܡܬܝܕܥܐ ܘܡܬܐܡܪܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܥܡ ܢܣܝܒܘܬܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܕܡܢܗܘܢ ܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܕܢܬ ܠܘܬ ܢܦܫܟ . ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢ ܗܘ ܕܕܗܢܐ ܕܝܢܐ ܐܝܬܝ ܡ̇ܢ ܕܡܒܣܪ . ܘܟܝܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܕܝܠܝܬܐ . ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܕܗܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܐܬܐܡܪ ܡܘܕܝܢܢ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܪܐܙܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܬܠܝܬܝܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܒܕ ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ . ܘܚܕ ܙܘܥܐ ܡ̇ܢ ܘܓܘܫܡܢܝܬܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܥܠ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ . ܕܚܕ ܗܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܕܡܐ . ܡܫܘܕܥܘܬܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܡܣܬܒܪܐ ܕܡܥܠܐ ܫܘܚܠܦܐ . ܡ̇ܢ ܡܡܙܓ ܝܠܦܢܢ . ܠܡܠܝܠܐ̈ ܗܟܝܠ ܘܠܠܐ ܡܠܝܠܐ̈ ܒܣܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܬܘܠܥܐ ܘܡܢ ܣܣܐ ܐܢ ܬܓܕܫ ܠܐ ܣܒ̇ܠ ܠܦܣܩܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܡܬܪܫܡ ܢܚܙܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܘܐܟܙܢܐ ܕܩܝܣܐ ܠܐ ܡܒܠܛܐ ܚܒܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܪܟܒܬܐ̈ . ܘܠܘܬ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܡ̇ܢ . ܘܗܕܐ ܐܣ̇ܬܟܠ ܠܝ ܗ̇ܝ ܕܐܬܐܡܪܬ ܠܘܬ ܐܘܣܝܣ̈ . ܕܗܢܝܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢ ܚܓܝ ܪܒܐ ܐܡ̇ܪ ܠܘܬܟܘܢ . ܙܪܥܬܘܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܚܠܡܬܘܢ ܡ̇ܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ . ܘ̇ܠܐ ܠܝ ܕܥܡܗ ܕܙܘܓܐ̈ ܐܪܗܛ . ܘܩܕܡܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܒܣܪܐ ܕܡܠܬܐ ܐܙܥܩ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܠܗ . ܠܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܠܘ ܪܝܫܐܝܬ ܡܬܪܢܝܐ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܕܡܝܬ ܒܗܘܢܐ . ܘܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܡ̇ܢ ܡܢ ܠܘܛܬܐ ܕܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܡܙܕܡܪܐ ܒܩܝܬܪܐ . ܐܠܐ ܐܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܒ̇ܠ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܐ . ܥܒܪ ܕܝܢ ܠܕܝܠܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܕܝܠܝܬܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܢܩܒܠ . ܕܗ̇ܘ ܕܢܬܚܙܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܡܬܓܫܫܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ . ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܡܘܪܝܐ ܩ̇ܪܝܢܢ ܠܪܘܟܒܐ ܕܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܡܡܠܠܝ̈ ܐܠܗܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܫܩܠ ܗܦܟ ܐܘ ܫܚ̇ܠܦ . ܘܠܬܪܒܝܬܐ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܘܡܦܩܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘܐ ܥܘܠܐ ܟܕ ܩ̇ܘܝ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ . ܘܠܐ ܠܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܠܐܠܗܐ ܠܗ̇ܘ ܕܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܬܡܢܐ ܗܘܐ ܒܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ . ܠܥܙܪ ܪܚܡܢ ܕܡܟ . ܐܠܐ ܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܕܐܥܝܪܝܘܗܝ . ܦܐܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܝܠܐ ܒܡܢܐ ܕܝܢ ܡܝܘܬܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܗܕܐ ܠܪܘܟܒܐ ܡ̇ܢ ܘܟܠܗ̇ ܡܫܬܡܗܐ ܡܠܝܠܬܐ . ܘܠܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܒܡܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܛܘܦܣܐ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܓܘܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܥܡ ܢܩܝܦܘܬܟܘܢ ܢܡܘܣܝܬܐ ܢܥܕܥܕ . ܐܝܟܢܐ ܕܗܫܐ