simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܦܫܐ ܐܫܬܠܡܬ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܠܢܝܚܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܡܕܡ ܢܣܒܬ ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܢ ܟܒܪ ܐܝܟ ܡܫܓܫܢܐ ܢܫܕܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢܢܝ . ܕܟܐܢܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܘܡܨܥܝܐ ܘܐܚܪܝܐ . ܩܕܡܝ ܠܐ ܗܘܐ . ܡ̇ܢ ܚܣܡܝܢ ܒܗ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܚܢܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܝܠܦܢܢ ܥܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܐܬܐܡܪ ܡܘܕܝܢܢ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܪܐܙܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܬܠܝܬܝܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܬܗܓܓ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܣܘܟܠܐ̈ ܠܐ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܡܪܝܢ ܡܐܢܝ ܘܐܦܘܠܢܪܝܘܣ ܘܐܘܛܘܟܐ . ܐܠܐ ܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܓܘܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ̈ ܡܬܚܡ ܠܩܝܡܐ . ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܪܐܙܢܝܬܐ ܐܟܚܕܐ ܪܗ̇ܛ . ܚܙܘ ܗܟܝܠ ܐܝܟܢܐ ܫܡܗܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܣ̇ܥܪ ܗܕܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܡܫܡܠܐ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܕܝܠܝܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܠܗ̇ . ܟܕ ܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܡܙܠܓ ܒܬܕܡܪܬܐ̈ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܨܥܪܐ ܢܦܠ ܡ̇ܢ . ܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܡܫܡܠܐ ܗܕܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܓܘܫܡܐ . ܘܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܠܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܣ̇ܬܟܠ ܒܡܫܝܚܐ ܘܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ . ܐܪܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܩܝܡ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܡܘ ܐܬܐܡܪܘ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡܐ̈ ܠܐ ܓܘܫܡܢܐܝܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܓܘ ܙܒܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܗ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܒܐ ܘܡܢ ܐܡܐ ܒܬܘܠܬܐ . ܐܠܗܐ ܗܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ . ܒܒܣܪܐ ܕܝܢ ܐܢܫܝܐ ܚܫܘܫܐ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܓܘܫܡܢܐܝܬ . ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܚܫܘܫܐ . ܠܐ ܚܫܘܫܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܝܬܐ ܗܝ ܕܦܓܪܐ . ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܢܪܓܫ ܒܡܚܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡ̇ܢ . ܐܟܙܢܐ ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬ ܕܢܕܪܫ . ܗ̇ܝ ܕܢܬܦܣܩ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܐ ܡܢ ܐܡܐ ܒܬܘܠܬܐ . ܠܘ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܡܛܝܗܝ ܗ̇ܝ ܕܢܬܝܠܕ ܡ̇ܢ ܘܠܘܬ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܪܟܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܡܠܬܐ ܢܚܙܐ . ܕܡܬܝܠܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡ̇ܪ ܣܥܪ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܡܫܡܠܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܟܣܢܝܬܐ ܣܥܪ ܐܝܟ ܕܫܢܐ ܠܐܘܢ . ܕܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܝܠܐ ܒܡܢܐ ܕܝܢ ܡܝܘܬܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܗܕܐ ܠܪܘܟܒܐ ܡ̇ܢ ܘܟܠܗ̇ ܡܫܬܡܗܐ ܡܠܝܠܬܐ . ܘܠܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܒܡܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܘܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܢܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܢܬܟܬܒܢ̈ ܘܬܘܒ ܗܘܝ̈ ܗܟܝܠ ܕܝܠܝܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡܪܐ ܕܗܘܝ̈ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܪܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܟܕ ܥܡ ܐܒܗܬܐ̈ ܪܗ̇ܛܐ ܕܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܘܠܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܕܝܕܘܪܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܒܠܢܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܟܪܝܗܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܟܢܘܫܝܐ̈ ܓܝܪ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ