simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܦܪܓ ܒܬܕܡܪܬܐ̈ ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܨܥܪܐ̈ ܢ̇ܦܠ ܐܢ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܡܫܡܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܦܓܪܐ . ܘܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡ̇ܪ ܫܠܝ ܙܓܝܪ ܐܢܬ . ܠܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܕܐܙܥܩ ܕܦܩܘܕ ܠܝ ܡ̇ܢ . ܘܒܝܕ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܗܕܐ ܡܫܪܪ . ܘܠܝܡܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܡ̇ܢ . ܕܚܕ ܘܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܦܢ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܝܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܒܪܝܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܒܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ . ܝܘܠܝܘܣ ܡܬܬܘܕܐ ܒܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܤܛܪ ܡܢ ܓܒܪܐ ܐܢܫܐܝܬ ܕܝܢ ܕܒܢܡܘܣܐ ܕܒܛܢܐ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܠܘ ܕܒܗ̇ ܐܬܓܒܠ ܐܠܗܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ܘܐܢܫܐܝܬ ܐܠܗܐܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܛܘܦܣܢܐܝܬ ܪܫ̇ܡ ܗܘܐ ܐܠܗܘܬܐ . ܩܝܣܐ̈ ܕܝܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܠܒܪ ܘܡܢ ܠܓܘ ܡܫܝܚܐ ܗܘܬ ܒܕܗܒܐ . ܕܕܗܒܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܬܘܠܥܐ ܘܡܢ ܣܣܐ ܐܢ ܬܓܕܫ ܠܐ ܣܒ̇ܠ ܠܦܣܩܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܡܬܪܫܡ ܢܚܙܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܘܐܟܙܢܐ ܕܩܝܣܐ ܠܐ ܡܒܠܛܐ ܚܒܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܚܛܝܬܐ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܣܣܐ ܘܬܘܠܥܐ ܡܚܒܠ ܠܐ ܩܒܠܬ . ܡ̇ܢ ܘܐܢܫܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܚܒܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܠܘܠܐ ܢܓܗܐ ܠܓܘܫܡܢ ܐܪܥܢܝܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܚܕܝܘܬܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܐܝܚܝܕܝܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܚܒܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܝܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܗܘ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܠܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܬܡܝܗܬܐ ܕܦܓܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܫܝܘܠ . ܟܕ ܒܚܝܠܐ ܕܝܢ ܘܒܫܘܠܛܢܐ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܡܬܚܫܚܐ ܐܦ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܡܛܗ̇ ܡܐܬܝܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܠܘܬܗ̇ ܘܚܕܝܘܬܐ ܢܚܬܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܠܘ ܤܛܪ ܡܢ ܒܣܪܐ . ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܒܫܪܪܐ ܘܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܟܬܒܐ̈ . ܕܒܟܝܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܢ ܗܘܐ ܒܣܪܐ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ . ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܒܫܪܪܐ ܘܠܘ ܫܚܝܡܐ ܐܟܘܬܢ . ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܐܢܫܘܬܐ . ܘܠܐ ܬܟܦܘܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܘܕܝܠܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܬܘܕܝܘܗܝ ܕܝܢ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܠܗܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ . ܒܝܕ ܬܪܝܢ̈ ܕܝܢ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܣܘܩܢܣܘܣ ܫܠܚ ܗܟܢܐ . ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܝܟܢܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܠܐ ܡܟܝܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܬܟܝܠ ܗ̇ܘܝܬ ܗܢܝܐܝܬ ܕܚܙܬܐ ܪܥܐ ܗ̇ܘܝܬ ܒܫܘܦܪܐ . ܡ̇ܢ ܛܒܥܐ̈ ܐܪܝܡ̇ܬ ܬܪܥܐ̈ ܕܐܓܪܬܐ ܦܬܚ̇ܬ . ܘܕܫܥܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܙܒܢܐ ܡܚܕܐ ܐܢ ܥܣܩܝ̈ ܡܨܘܬܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܨܘܬܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܙܕܟܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܠܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܕܡܝܐ ܐܚܡܝ . ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܒܥ ܒܝ . ܟܕ ܙܠܝܩܐ ܡ̇ܢ ܐܗܦܟܬ . ܣܒܥܐ ܓܝܪ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܝܟ̈ ܐܘ ܐܒܐ ܟܘܪܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܟܕ ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܫܬܡܗܐ ܡܪܚܩܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܘܠܒܠܐ . ܡ̇ܢ ܡܒܠܒܠ ܐܢܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܘܡܡܙܓ ܐܢܐ ܟܝܢܐ̈ . ܐܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܒܣܪܐ ܕܡܠܬܐ ܐܙܥܩ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܠܗ . ܠܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܠܘ ܪܝܫܐܝܬ ܡܬܪܢܝܐ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ