simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܬܪܥܝܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܠܝܬ ܠܝ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܘܡܩܐ ܕܛܘܦܐ . ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܚܙܬܐ ܘܠܘܬ ܦܘܫܟܐ ܚܝܪܝܢ ܠܝ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܣܦܝܢܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܘ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡܦܠܓܬܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܡܫܬܓܫܢ̈ ܠܝ ܡ̇ܢ ܕܐܣܬܒܪܬ ܕܠܘ ܒܡܠܬܐ ܐܬܥܒܕܬ ܐܬܬܪܨܬ ܗܘܬ ܡܢܟܘܢ . ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܒ̇ܠ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܐ . ܥܒܪ ܕܝܢ ܠܕܝܠܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܕܝܠܝܬܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܢܩܒܠ . ܕܗ̇ܘ ܕܢܬܚܙܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܝܢܐ . ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܓܫܬܐ ܗܢܐ ܡ̇ܢ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܥܒܝܕܐ ܗܢܐ ܕܝܢ ܥܒܝܕܐ . ܘܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܐ ܓܫܬܐ ܗܢܐ ܕܝܢ ܢ̇ܦܠ ܒܓܫܬܐ . ܒܪܡ ܟܕ ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡ̇ܢ ܥܒܝܕܐ . ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܝܢܐ . ܘܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܝܘܬܐ ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܠܝܠܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܗܕܐ ܢܕܥ ܡܦܠܓܐ ܡ̇ܢ ܘܟܠܗ̇ ܡܫܬܡܗܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܠܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܠܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܐܬܘ ܠܚܕ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܫܬܡܠܐ ܒܡܐܬܝܐ ܕܐܝܟ ܚܕܐ ܕܒܚܕܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ . ܫܘܚܠܦܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܫܘܚܠܦܐ . ܡܦܩܐ ܕܝܢ ܠܦܘܠܓܐ . ܠܘ ܟܕ ܚܒܟܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܘ ܡ̇ܢ ܠܢ ܕܝܢ ܠܡܨܥܬܐ ܪܐܙܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܠܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܛܥܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܡܚܝܕ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܣܓܕܬܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܠܢ ܒܟܘܠ ܙܢܐ ܡܨܛܢܥ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ . ܕܠܟܝܢܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܕ ܡܢ ܟܕܘ ܡܬܝܕܥ ܥܡ ܒܣܪܐ ܕܐܬܚܝܕ ܠܗ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܥܪܛܠܝܐ ܡܟܝܠ ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܟܘܬܢ . ܘܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܢܫܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܐܦܢ ܗܘܐ ܒܒܣܪ ܥܡܢ ܡܢ ܐܢܬܬܐ . ܗܘܝ̈ ܗܟܝܠ ܕܝܠܝܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܬܥܒܕ ܘܠܘ ܝܠܕܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܚܣܝܐ ܒܣܝܠܝܘܝܣ ܟܕ ܡ̇ܢ ܘܩܝܡܢ̈ . ܟܕ ܓܝܪ ܥ̇ܘܠܐ ܐܘܢܡܝܘܣ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܒܐ ܡܣܬܟܠ . ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܙܘܥܐ ܡܥܒܕܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܬܥܒܕ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܡܢ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܕܬܪܝܢ̈ . ܐܢ ܗ̇ܘ ܕܐܥܒܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܬܥܒܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡ̇ܢ ܐܢ ܒܪܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܘ ܘܠܘ ܝܠܕܐ ܘܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܥܒܕ ܘܠܐ ܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܢܒܚܢ . ܕܒܪܢܫܐ ܗܟܝܠ ܕܐܟܘܬܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܘܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܒܝܬܐ ܐܘ ܢܩܒܘܥ ܐܠܦܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܘܓܘܫܡܢܝܬܐ ܘܚܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܘܓܘܫܡܢܝܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܝ ܕܢܨܒܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܬܬܥܒܕܢ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܗܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܒܕ ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ . ܘܚܕ ܙܘܥܐ ܡ̇ܢ ܘܓܘܫܡܢܝܬܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܥܠ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ . ܕܚܕ ܗܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܠܐܠܗܐ ܠܗ̇ܘ ܕܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܬܡܢܐ ܗܘܐ ܒܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ . ܠܥܙܪ ܪܚܡܢ ܕܡܟ . ܐܠܐ ܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܕܐܥܝܪܝܘܗܝ . ܦܐܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܥܒܕ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܡܫܡܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܠܚܕ ܡܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗ̇ . ܟܕ ܡܠܬܐ