simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܥܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܠܥܕܬܐ ܂ ܗ̣ܝ ܕܩܠܝܠ ܫܠܝܐ ܡ̇ܢ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܕܘܓܡܛܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܐܫܬܕܠ ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܃ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܐܘ ܡܬܝܕܥ ܪܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ ܆ ܡܪܝܗ̇̈ ܡܫܡܠܝܢ ܗܘܘ ܕܘܟܬ ܓܢܒܐ̈ ܘܠܣܛܝ̇ܐ ܂ ܘܗ̇ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܝܬܘܗܝ · ܒܡܠܝܠܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ̣ ܂ ܡ̇ܟܬܒ ܗܘ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܟܬܒ ܂ ܘܐܚܪܝܬܐ̇ ܗܝ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܢܨܒܐ ܐܢܫ ܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq Xܢܢܘܥܘܢ ܝܥܡܘܪܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܩXܡ ܡܪܝܐ̣ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ Xܢܚܢܘܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ Xܝܢ Xܫܪܟܘ ܘܠܐ ܢܦܠ ܒܗ ܒܙܘܥܐ̣ ܂ ܣܡ ܒܗܘܢ ܐܬܐ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܨܒܐ̣ ܂ ܘܐܟܘܠܘ 3ܡܢ ܙܘܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̣ܘ ܥܡܢ ܂ ܘܫܘܘ ܡ̇ܢ ܂ ܣܒܘ 3ܕܠܐ ܦܠܓܘܬܐ ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ ܘܒܗܝܡܢ ܬ ܐ ܫܪܝܪܬ ܐ ܟܠ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܝܬ ܫܡܗ̣ ܐܘ ܡܟܪܟܕ ܗܘܐ ܥܠ ܐܝܕܘܗܝ̣̈ ܂ ܫ̣ܕܐ ܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܟܬܒܘܢ ܒܪܝܫ ܫܢܬܐ̣ ܂ ܝܝ ܒܕܡܘܬ ܬܥܕܝܠ ܡܕܡ ܠܡ ܂ ܘܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܩܠ ܦܪܪܣܝܐ̣ ܂ ܐܬܚܝܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܡܪܝܐ ܃ ܘܗܕܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܐ ܐܫܬܘܬܦ ܒܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܒܐ̣ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܨܕܐ ܕܒܝܬ ܥܪܒܝܐ̈ ܫܚ̣ܪ ܥܡܐ ܟܠܗ ܓܪܒܝܝܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܫܢܬܐ ܫܚܢܐ ܗܘܬ̣ ܃ ܗܟܢܐ ܡܬܥܙܙ ܗܘܐ ܟܘ̇ܪܗܢܐ ܀ ܟܕ ܩܪܒܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܦܝܩ ܡܢ ܝܝ ܡܚܫܒܬܐ ܕܟܣܝܘܬܗ ܕܐܒܐ ܂ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝ̇ܕܥ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܐܪܙܐ ܟܠܗܘܢ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܐܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܙܘܙܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ̇ ܟܡܐ ܕܨ̇ܒܐ ܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܂ ܘܒܚ̣ܡܪܐ ܡ̇ܢ ܓܪܝܒܐ̈ ܂ ܘܐܝܬ ܒܫܬܝܢ̈ ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܫܒܥܝܢ̈ ܂ ܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܓܘ ܘܡܢ ܠܒܪ ܂ ܐܢ ܢܥ̇ܘܠ ܐܢܫ ܠܓܘ ܒܝܬܐ ܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܐܪܥ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܡܗܠܟܘ ܘܠܐ ܒܙܝܙ X ܘܫܩܝܠ Xܝܒܕܗ ܂ ܘܗܐ ܟܦܢܐ ܕܐ̇ܠܨ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܣܟܢܐ̈ ܃ ܘܥܠܘ ܠܐܘܠܨܢܐX ܪܒܐ ܘܝܠ ܐܘܢܝܢܐ XX ܡܢ ܒܝܫܐ ܡ̇ܢ Xܟܕ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚܙܘ ܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܂ ܬܘܒ ܬܟܣ ܐܝܕܝܗܘܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢ̇ܦܩ ܫܠܕܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܓܘ ܒܝܬܐ ܠܒܪ ܂ ܂ ܥܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̣ܦܘ3 ܡ̇ܢ ܒܓܘ ܩܝܛܘܝܗܘܢ̈ ܝ ܐܟܚܕܐ X ܂ ܘܠܐ ܐܬܦܠܛܘ 5ܡܢܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܬܥܕܪܘ ܒܫܘܒܩܢܐ ܗܢܐ ܂ ܗܘܦܪܟܐ ܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܫܪܘܢ ܥܠܝܢ ܓܘܬܝܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܥܠ ܡܪܝ̈ ܩܘܪܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܟܝܠ ܕܐ ܬ ܠܗ ܐܕܢܐ̈ ܕܢܫܡܥ ܢ̇ܫܡܥ ܃ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ̤ ܝ ܂ ܝ ܡ̇ܢ ܐܠܦ ܠܢ ܡܪܢ ܒܣܒܪܬܗ ܃ ܕܨ̇ܠܘ ܕܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܂ ܂ ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬ̇ܐ ܗܘܐ ܨܝܕܘܗܝ ܃ ܐܦ ܡܘܕܥ ܠܗ ܥܠ ܐܫ ܕܩ̣ܢܐ̇ ܡܕܡ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܐܘ ܣܘܪ·ܝܐ ܃ ܕܢܫܠܐ ܐܘ ܢܫܟܬ ܥܕܡܐ ܕܡܘܒܕ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܘܗ̇ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܠܡܥ̣ܒܕ ܙܘܙܐ̣̈ ܂ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ·ܥ̇ܒܕ ܂ ܗܘܐ ܂ ܡ̇ܢ ܙܘܙܐ̈ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘ̣ܘ ܚܕܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܗܫܐ ܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܠܟ ܗܕܐ̣ ܘܐܪܡܝܘܟ ܒܬܢܘܪܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܝ ܗܘܐ [ܠܗ ܂ ܝ ܥܝܕܐ ܕܢܡܠܠ ܠܗ̣ ܂ ]ܝ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܡܪܝܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܝܗܒ ܪܝܫܝ̈ ܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܥܝܢܝ̈ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܕܡܥܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܘܬܡܗܐ ܐܚܕܢܝ ܂ ܥܠ ܕܠܐ 0 ܣܠܩܬ ܐ ܂ ܣܝܘܬܗ̇ ܕܒܪܬ ܥܡܝ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܫ̇ܕܝܐ ܠܥܒܘܕ̈ ܗܘܢ ܂ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܆ ܕܒܝܫܐ ܡܢ ܒܝܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܝܘܡܢܐ ܕܝܢܐ̈ ܂ ܚܙܘ ܐܚܝ̣̈ ܂ ܣܥܪܘܬ ܚܛܗܐ̈ ܃ ܒܐܝܕܝ̈