simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܥܕܟܝܠ ܚ̣ܝ ܕܫܠܕܐ̈ ܕܒܝܬܗ̣ ܢ̇ܦܩ ܂ ܟܕ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܝ ܂ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̣ ܂ ܕܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܠܝ̣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܚ̇ܘܪܪܐ ܝ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܐܕܪܟ̣ܬ̇ ܀ ܐܬ̇ܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܂ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܬ̣̇ܐ ܕܢܢܝܠܬX ܠܥܡܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕ ܂ ܂ ܂ ܘܡܢܐ Xܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܝ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪܢ̈ ܠܬܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐܦ̣ ܠܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ ܂ ܘܦ̣ܢܐ ܂ XܘX ܠXܬܪܗ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢ̇ܦܩ ܫܠܕܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܓܘ ܒܝܬܐ ܠܒܪ ܂ ܂ ܥܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̣ܦܘ3 ܡ̇ܢ ܒܓܘ ܩܝܛܘܝܗܘܢ̈ ܝ ܐܟܚܕܐ X ܂ ܘܠܐ ܐܬܦܠܛܘ 5ܡܢܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܐ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܘܐܦ ܫܪܟܐ ܕܝXܘܕܝܬܐ X X ܠܘܩܒܠ ܛܘܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܝ ܘܚܢܦܬܐ̣̈ ܝܝ ܫܡ̣ܥܝܢ̈ ܂ ܠXܢܣܝ ܘܠܫܪܒܬܝ ܘܕܒܪܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܐܠܝܢ ܂ ܂ ܘܟܕ ܥܩܒܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܓܕܐ̣̈ ܂ ܐܫܟܚܘ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܚܕܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ̣ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܕܢܬ̇ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܫܬܟܚܘ ܘܐܪܓܫ ܃ ܘܪܗܛܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܚܬܘܢ ܘܢܥܪܩܘܢ ܃ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐܝܟ ܚܕܐ ܐܬܚܢܩܘ 1ܘܐܒܕܘ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܝܬ̈ ܐ̣ ܐܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢ̇ܚܬܘܢ ܘܢܥܪܩܘܢ ܃ ܩܒܠ ܐܢܘܢ ܛܘܦܢܐ̣ ܂ ܘܛܒܥܘ ܡ̇ܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܝܬ̈ ܐ̣ ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܫܬܟܚܘ ܘܐܪܓܫ ܃ ܘܪܗܛܘ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗ̣ܘ ܒܐܝ̇ܕܐ ܕܗ̣ܝ ܩܪܝܬܐ ܃ ܕܢܩ̇ܒܠ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܢܥܘܠ ܡ̇ܢ ܩܫܝܐ ܂ ܝ ܘܟܕ ܩ̣̇ܕܡ ܐܬ̣ܟܬܒ ܠܟܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ̈ ܃ ܕܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗ̣ܘ ܕܡܬܚܪܐ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܕܒ̣ܪ ܗܘܐ ܣܝܥܬܐ 7ܡܢ ܕܝܪܐ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܐܝܟܐ ܕܡܬܠ[ܚܡ ]ܝ ܗܘܐ ܘܐܒܕܢܐ ܓܡܝܪܐ ܦܩ̇ܕ ܗܘܐ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܕܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܚܠܝܡ ܒܗ̇ܝܡܢܘܬܗ ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ ܦܘܠܐ ܐܠ̇ܨ ܡ̇ܢ ܕܢܥܘܠ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܫܬܐܠ ܗܘ̣ܐ ܕܢܥܘܠ̣ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܪ ܬܪܥܝܬܗ ܗܘܐ ܘܟܣܝܐܝܬ ܫ̇ܠܡ ܠܗ ܃ ܝ ܘܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܂ ܐܣܬܒܪܬ ܠܣܓܝܐܐ̣̈ ܂ ܕܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܥܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܠܥܕܬܐ ܂ ܗ̣ܝ ܕܩܠܝܠ ܫܠܝܐ ܡ̇ܢ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܕܘܓܡܛܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܐܫܬܕܠ ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܃ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܢܫܬܕܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܝ ܗܝܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܕܬܬܟܬܒ ܣܘܢܗܕܘܣ̣ ܘܬܬܟܪܙ ܒܥܕܬܐ ܂ ܘܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܢܓܥܨܘܢ ܗܘܘ ܘܢܗܦܟܘܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗܕܐ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܗܕܐ ܂ ܕܗܠܝܢ ܫܪܝܪܬܐ̈ ܥܡܗ̇ ܢܬܢܢܫܒܢ̣̈ ܂ ܐܝܟ