simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܫܡܗ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ̣ ܂ ܫܡܗ̇ ܐܦܣܘܣ ܡ̇ܢ ܡ̇ܠܟܐ ܡܘܒܠܝܢ ܠܗ ܂ ܘܠܟܐ ܘܠܟܐ ܚܐ̇ܪ ܐܡܪ ܠܝ̣ ܥܠܝܡܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܪ̈ ܩܐ ܝ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܠܚܘ ܘܥܪܩܠܘ ܂ ܂ ܘܬܚܒ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗ ܡ̇ܢ ܠܚ ܠܝܘܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܠܡܪܪܐ ܆ ܂ ܙ XX ܂ ܕܢܦܫܗܘܢ ܃ ܘܠܪܥܝܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܬ ܪܐ̣ ܠܢ ܕܝܢ ܝܝ ܒܨܝܪܐ ܃ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܚܢܢ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܟܝܢܗ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܢܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܂ ܘܠܐ ܝܕܝܥܐ̣ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܫܬܘܬܦ ܝ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ ܠܣܓܕܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܐܘ ܠܕܒܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܗܪܣܝܣ ܕܢܐܘܐܛܘܣ ܐܩܝܡ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܢܐܘܐܛܘܣ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܨܒܐ̣ ܂ ܘܐܟܘܠܘ 3ܡܢ ܙܘܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̣ܘ ܥܡܢ ܂ ܘܫܘܘ ܡ̇ܢ ܂ ܣܒܘ 3ܕܠܐ ܦܠܓܘܬܐ ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ ܘܒܗܝܡܢ ܬ ܐ ܫܪܝܪܬ ܐ ܟܠ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܗ ܡܢ ܒܝ ܂ ܀ ܘܟܕ ܂ ܐܬ̣ܝܢ ܠܒܝܬ ܐܘܢܐ ܩXܡܝܐ̣ ܂ ܬܘܒ ܢܝܫܐ ܡ̇ܢ ܡܬܓܡܪܝܢ ܘܡܬܝܗܒܝܢ ܘܡܫܬܠܡܝܢ ܠܡܗܝܡܢܝ̣̈ ܘܠܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܦܝܩ ܡܢ ܝܝ ܡܚܫܒܬܐ ܕܟܣܝܘܬܗ ܕܐܒܐ ܂ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝ̇ܕܥ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܐܪܙܐ ܟܠܗܘܢ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܐܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܪܚ̇ܡ ܠܗ ܇ ܘܡܗܠܟ ܩܕܡܘܗܝ ܒܟܐܢܘܬܐ ܂ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܚܘܗܝ ܕܩܛܠܗ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܗܡܐ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܨ̇ܒܐ ܂ ܘܠܐ ܣ̇ܦܩܝX ܥܠܡܘܗܝ̈ ܥܠܝܐ̣̈ ܘܠܐ ܬܚܬܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܨܒܐ̣ ܘܐܡܬܝ ܕܨܒܐ̣ ܘܒܝܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܕܟܠ ܂ ܀ ܀ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܡܗܘܐ ܂ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܘ̇ܐ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܂ ܘܠܝܬ ܬܘܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܕܫܡܥ ܡܢ ܦܘܡܗ̣ ܬܢܝܘ ܠܝ ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܣܓܝ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܡܬܢܐ Xܘܐ ܓܠܐܝܬ ܥܡ ܕܡܥܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܠܝ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܫܐ ܘܐܠܝ̇ܐ ܘܡܚܡܕ ܢܒܝܗܘ̣ܢ̣ ܗ̣ܘ ܕܗ̣ܘ ܣܡ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܕ-ܠܘܬ ܥܣܐ̣ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܓܕܦ ܘܐܡܪ̣ ܂ ܕܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܝܗܒ ܪܝܫܝ̈ ܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܥܝܢܝ̈ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܕܡܥܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܘܬܡܗܐ ܐܚܕܢܝ ܂ ܥܠ ܕܠܐ 0 ܣܠܩܬ ܐ ܂ ܣܝܘܬܗ̇ ܕܒܪܬ ܥܡܝ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܙܘܙܐ̣̈ ܠܒܓܠܐ ܐܘ ܠܪܟܫܐ ܐܦܩ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܂ ܘܢܢܒܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܝX ܒܒܬܐ̈ ܘܒܕܪܬܐ̈ ܃ ܘܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܡ ܕܡܢ ܩܠܐ ܕܕܚܠܬܐ ܢܥܪܘܩ̣ ܢܦܠ ܒܓܡܘܨܐ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܣܩܛܐ̈ ܫܩ̣ܠܘ 1ܡܥܣܪܢܐ̈ ܂ ܘܕܡܢ ܗܢܐ Xܠܛ̣ ܫܩ̣ܠ ܨܘܦܝ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܝܬ ܫܡܗ̣ ܐܘ ܡܟܪܟܕ ܗܘܐ ܥܠ ܐܝܕܘܗܝ̣̈ ܂ ܫ̣ܕܐ ܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܟܬܒܘܢ ܒܪܝܫ ܫܢܬܐ̣ ܂ ܝܝ ܒܕܡܘܬ ܬܥܕܝܠ ܡܕܡ ܠܡ ܂ ܘܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܨܕܐ ܕܒܝܬ ܥܪܒܝܐ̈ ܫܚ̣ܪ ܥܡܐ ܟܠܗ ܓܪܒܝܝܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܫܢܬܐ ܫܚܢܐ ܗܘܬ̣ ܃ ܗܟܢܐ ܡܬܥܙܙ ܗܘܐ ܟܘ̇ܪܗܢܐ ܀ ܟܕ ܩܪܒܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܒܝܐ ܠܟ ܂ ܒܢܝܟ̈ ܬܘܝܪܝܢX ܂ ܘܕܡܟܝܢ ܒܪܝܫ ܝX ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܆ ܠܡ̇ܢ ܬܟܪܐ ܥܠܝܟ ܂ 3ܒܙܬܐ ܘܬܒܪܐ ܘܟܦܢܐ ܂ Xܝ ܂ ܘܚܪܒܐ ܇
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܫܪܝܘ ܥܠܘܗX ܒܡܘܡܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܬܪXܝܐ ܡ̇ܢ ܐܦܐ̈ ܂ ܘܚܕܪܝܢ ܗܘܘ̣ Xܝ ܟܕ ܟܦܦܝܢ ܐܝܟ ܡܚܝܐ̈ ܂ ܘܟ̇ܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܣܟܢܐ̈ ܃ ܘܥܠܘ ܠܐܘܠܨܢܐX ܪܒܐ ܘܝܠ ܐܘܢܝܢܐ XX ܡܢ ܒܝܫܐ ܡ̇ܢ Xܟܕ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚܙܘ ܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܂ ܬܘܒ ܬܟܣ ܐܝܕܝܗܘܢ̈