simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܡܠܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܫܬܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܥ̇ܩܒ ܥܠ ܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܣ̣ܥX ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܩܘܪܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܬܥܕܪܘ ܒܫܘܒܩܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܐܡܕ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܢܫܪܝܗ̇ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܣܝܡ ܒܪܝܫܗ ܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܣܥ̣ܪܗ̇ ܂ ܐܡ̣ܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܡܗ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ ܕܓܠܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܂ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܐܪ ܝ ܗܟܝܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܕܟܠ ܡ̇ܢ XX ܕܒܥ̇ܐ ܕܢܘܕܥ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܙܝܢܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܬܦܪܣܐ ܢܟܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܟ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܬܗܘܐ X
Ps-Dion:ChronZuq XX ܕܝܢ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܨܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܨܒܐ ܐܢܫ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ · ܒܡܠܝܠܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܠܐܘܛܘܟܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܪܥܝܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܝܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܚܕܕܐ̈ ܃ ܒܚܣܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܒܪܕܘܦܝܐ̈ ܘܒܒܝܫܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈
Ps-Dion:ChronZuq · -ܥ ܘܐܦ ܡ̇ܢ ܐܫܩܝ ܠܥܩܪܐ ܗܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܠܟܘܬܗ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܙ ܚܫܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܠܟܐ ܕܩܕܡܝ ܡܬܛܪܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܗ̣ܘ ܣܒܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܩܠ ܦܪܪܣܝܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ̣ ܂ ܡܪܝܐ̣ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܛܥܝܢܐ ܃ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܒܪܝܫܐ̣