simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܡܠܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܫܬܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܒܟܠܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܡܦܣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ ܦܬܓܡܐ ܃ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܠܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܐ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܕܐ ܣ̣ܥX ܂ ܐܦܠܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܐܬܚ̇ܫܒ ܠܡܣܥܪ ܝ ܡ̇ܢ ܂ ܠܐ ܐܬܚ̇ܡܬ ܝ-ܝ ܐܝܟܢܐ ܕܡܨܐ ܗܘܐ ܂ ܘܠܐ ܥ̇ܩܒ ܥܠ ܗܘ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܬܥܕܪܘ ܒܫܘܒܩܢܐ ܗܢܐ ܂ ܗܘܦܪܟܐ ܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܫܪܘܢ ܥܠܝܢ ܓܘܬܝܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܥܠ ܡܪܝ̈ ܩܘܪܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܢܫܪܝܗ̇ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܘܢܚܝܨ ܂ ܘܗܝ ܠܫܝܢܐ ܃ ܐܝܩܪܐ ܡ̇ܢ ܐܦܬܛܢ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̣̈ ܂ ܘܝܬ ܂ ܪܐܝܬX ܝ ܒܐܡܕ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܥ̣ܪܗ̇ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܓܝܣܛܪܣ ܃ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܐܕܥ ܡܢܘ̣ ܡ̇ܢ ܥܠ ܗܕܐ̣ ܂ ܘܫ̇ܐܠ ܗܘܐ ܡܢ ܡܓܝܣܛܪܣ ܕܢܣܝܡ ܒܪܝܫܗ ܕܗܘ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ ܕܓܠܘܬܐ ܡܢܗ ܕܝܠܗ ܂ ܩܠܝܠ ܕܝܢ ܡܢ ܩܘܪܝܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܗܘ̣ܐ ܠܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ 2ܕܠܐ ܢܩܪܒܘܢ ܥܡܗ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚ̇ܐܪ ܝ ܗܟܝܠ ܒܡܦܩܢܐ ܕܨܒܘܬܐ̣̈ ܂ ܠX Xܝܕܠ ܠܢ ܥܠ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܐܪܟܝܣܛܐ̈ ܂ ܐܦܠܐ ܒܚܕܐ Xܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܂
Ps-Dion:ChronZuq XX ܕܒܥ̇ܐ ܕܢܘܕܥ ܡܕܡ̣ ܂ ܘܠܐ ܦܫܝܩ̣ ܠܗ ܓܠܝܐ ܬ̣ ܢܟܬܘܒ ܡ̇ܢ 7ܕܝܠܗ ܘܢܩ̣ܒ ܢܩܒܐ ܒܟܣܝܗ̇ ܂ ܘܟܬ̣ܒ ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܕܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܢܬܦܪܣܐ ܢܟܠܗ ܕܠܘܬ ܐܠܘܣ ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܦܩ̣ܕ ܥܠ ܦܠܚܐ ܡ̇ܢ ܣܝܦܐ ܡܢ ܐܝܕܗ ܆ ܝ ܘܦܣܩܗ̇ ܠܐܕܢܗ ܕܐܠܘܣ ܂ ܙܝܢܘܢ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܬܗܘܐ X ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܗ ܒܫܪܒܐ ܗܢ̣ܐ ܂ ܕܠܐ ܬܬܪܡܐ ܡ̇ܢ ܫܩ̣ܠ ܥܠ̣̇ܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܐܫ̇ܬܥܐ ܠܟ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܥܒܪ ܂ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܕܣܦܩܢ̈ ܐܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܂ XX X - ܠܢܐܪܘXܐXܘܢ ܂ XX X - Xܢܝܢ ܂ XX ܕܝܢ̣ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܝܬܘܗܝ · ܒܡܠܝܠܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ̣ ܂ ܡ̇ܟܬܒ ܗܘ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܟܬܒ ܂ ܘܐܚܪܝܬܐ̇ ܗܝ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܢܨܒܐ ܐܢܫ ܟܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܪܥܝܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ̣ ܝ ܡܚܪܡܝܢܢ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܒܬܪܟܢ ܂ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ ܐܦ ܚܢܢ ܘܠܐܘܛܘܟܐ̣ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܒܪܕܘܦܝܐ̈ ܘܒܒܝܫܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܂ ܘܠܘܚܡܐ̈ ܐܟܬܢܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܬ ܘܒܣܢܬܐ 1ܗܝ ܡܘܒܢܝܬܐ 2ܣܒ̇ܟܝܢ ܗܘܘ ܒܚܕܕܐ̈ ܃ ܒܚܣܕܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܐܫܩܝ ܠܥܩܪܐ ܗܢܐ ܡܪܝܪܐ̣ ܂ ܕܥܒ̣ܕ ܝX Xܐ ܘܦܐܪܐ̣̈ ܘܟܢܦ ܡ̇ܢ XX ܒܝܫܬܐ̈ ܕܫܘܚ ܒܥܕܬ ܐ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܫܕ̈ ܘX ܂ ܘܡ̇ · -ܥ ܘܐܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܢܥܙܢܝܬܐ ܝ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܘܕܟܠܢܫ ܡܢܚܫ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܗ̣ ܂ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܠܟܐ ܕܩܕܡܝ ܡܬܛܪܕ ܂ ܟܕ ܡܩܒܠ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܡ̇ܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ XX ܢܣܟܐ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܝ ܂ ܙ ܚܫܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܩܠ ܦܪܪܣܝܐ̣ ܂ ܐܬܚܝܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܡܪܝܐ ܃ ܘܗܕܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܐ ܐܫܬܘܬܦ ܒܡܚܫܒܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܒܐ̣ ܐܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܠܟ ܗܕܐ̣ ܘܐܪܡܝܘܟ ܒܬܢܘܪܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܝ ܗܘܐ [ܠܗ ܂ ܝ ܥܝܕܐ ܕܢܡܠܠ ܠܗ̣ ܂ ]ܝ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܂ ܡܪܝܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܒܪܝܫܐ̣ ܂ ܐܙ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܛܝ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܬܚܡ ܠܗܘܢ̣ ܝܗܘܕܝܐ ܗ̇ܘ ܡܛܥܝܢܐ ܃ ܗ̣ܘ