simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܝܕܥܬ ܕܠܟܠ ܕܗ̇ܘܐ ܫܘܚܠܦܐ ܢܩܝܦ . ܗ̣ܘ ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܐܫܬܚܠܦ ܘܐܡ̣ܪ ܕܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܘܣܦ ܐܢܬ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܡܗܝܡܢ ܕܠܐ ܒܨܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܚ̇ܟܡ ܝXXX X87 ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܆ ܘܐܢܬܘܢ ܐܠܐ ܐܕܪܟܬܘܢ ܆ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ 8ܠܘ ܓܝܪ
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܬܝܕܥ ܠܟ ܗܠܝܢ ܆ ܫܬܩܬ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘܐܬܝܬ ܬܒܥܐ ܥܡܝ ܥܠ ܡ̇ܢ ܆ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܠܬܢܝ ܀ 18ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܗ̣ܘ ܆ ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܘܐ : ܘܕܡܢܐ ܗܘܐ : ܘܡܛܠ ܐܝܕܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܬܦܫܩܐ ܀ 20ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܝܒܝܢ ܚܢܢ ܕܢܐܡܪ ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܗܘܐ
PhiloxMab:TenMem XXX XX X ܡܘܕܐ ܕܥܡܪ ܐܠܗܐ ܒܒܬܘܠܬܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܘܐܬܓܫܡ ܡ̇ܢ : ܡܛܠ ܐ ܚܫܝܒ ܠܗܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ⁴⁰ܕܦܓܪܐ . ܡܕܝܢ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܩ̇ܪܒ ܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܆ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܝ̇ܠܕܬ ܠܗܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܘܟܬܪܬ ܒܬܘܠܬܐ ܆ ܕܢܕܥ ܟܘܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܘܝܢܐ Xܠ ܐ ܡܩܕܡ ܣܝܡ ܚܫܐ ܕܗܪܣܝܣ ܒܓܘ ܢܦܫܗ . ܡ̇ܢ ܆ ܐܠܗܐ ܚܫ ܘܡܝܬ ܀ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܆ ܐ̇ܘ ܚܒܝܒܢ ܆ ܠܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܘܕܐ ܕܡܫܝܚXܐ Xܨܛܠܒ ܆ ܐܠܗܐ ܡܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܗ ܒܘܝܢܐ Xܠ ܐ ܡܩܕܡ ܣܝܡ ܚܫܐ ܕܗܪܣܝܣ ܒܓܘ ܢܦܫܗ . ܕܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܆ ܡܣܠܝ ܗ̇ܘ ܡܢ ܟܘܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܐܦܐܢܬ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܟ ܣ̇ܗܕܝܢ ܐܢܬܘ ܆ ܝXXXX 0
PhiloxMab:TenMem ܡܝܬ . ܐܢ ܡܛܠܬܗ ܡܝܬ . ܗ ܐܝܟ ܣܢܝܩ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܐܦ ܩܡ . ܐܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܣܢܝܩ ܥܠ X X XX XX ܐ ܩܡ ܀ 3ܬܬܝܕܥ ܒܩܕܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܝܬ . ܡܛܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܒܨܝܪ ܡܢܗ : ܦܩܬܗ ܠܡ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ . ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܢܚܬܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܫܘܬܦܐ ܒܪܟܝܢܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܥܡ ܝܫܘܥ . ܘܠܘ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ . ܚܬܢܐ ܗ̣ܘ . ܓܠܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܚܬܢܐ ܕܩ̇ܪܒ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚ ܠܟܠܗܘܢ ܬܦܪܩܘ ܒܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܫܕܪܢܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝܪ . ܥܝܢ ܢܬܘܢ ܠܗ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܠܦ ܒܗܝܟܠܐ ܘܐܡܕ̇ ܕܡܢ ܨܒܘ ܬ · ܠܐ ܐܬܝܬ . ܐܠܐ ܫܪܝܪ ܗ̣ܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܝ ܚܙܐ ܚ̇ܙܐ ܠܐܒܐ . ܠܐ ܝܡܢ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܆ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܢ ܐܢܐ ܆ ܘܠܐ ܐܝܕܥܬܢܝ ܆
PhiloxMab:TenMem ܕܣ̇ܥܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܩܪܐ ܀ 13ܐܢ ܡ̇ܢ . ܕܥܬܕ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܒܗܢܐ ܐܘ̇ ܣܟܠܐ ܇ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ ܡܠܦܢܐ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬ . ܐ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܕܢܠܦ . ܘܗܐ ܥܕܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܠܦ ܐܢܬ . ܫܠܝ ܠܟ ܡܛܠ ܡܝܪ ܗ̣ܘ ܀ X 1ܘܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܛܥܝܐ ܆ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܐܡܝܪ ܗܢܘ ⁸⁰ܡܠܦܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܘܐܪܝܘܣ . ܥܡ ܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܐܢ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܫܬܚܠܦ . ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܐ ܆ ܐܘ Xܪܘܚܢܐ ܘܦܓܪܢܐ ⁹ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝ̇ܕܥܐܢܬ ܕܠܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܆ ܫܘܚܠܦܐ ܢܩܝܦ ܆ ܡܕܝܢ ܘ . ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܐܪܐ ܗ̇ܝ ܕܡܘܣܦܐܢܬ ܕܠܐ ܚܠܦܐ . ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܣܦ̣ܩ ܪܘܫܥܐ ܕܩܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܐܘܣܦ̣ܬ ܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܘܒܙܒܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬ ܐܡܪ . ܘܒܙܒܢ ܓܘܢܐܝܬ ܀ 45ܬܘܒ ܐܝܟ