simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܟܘܠܗ̇ ܬܗ̇ ܕܟܠ ܡ̇ܢ X ܕܩ̇ܪܐ ܢܕܥ
PhiloxMab:TenMem ܚܠܦܝܢ ܀ X ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܚ̇ܡ ܠܡܪܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܐ ܆ ܕܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܢ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܢܬܒ̇ܩܐ
PhiloxMab:TenMem ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܡ̇ܢ X ܕܡܥܒܪ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem XX ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܐܚܬܗ ܒܩܛܝܪܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܫܟܚܢܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܠܡ ܠܦܢܟܘܢ ܥܘ̇ܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܚܕܝܘܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܩܝܪ ܗ̣ܘ X
PhiloxMab:TenMem 1ܕܓܪܝܓܘܪܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܀ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܝ̇ܠܕܬ
PhiloxMab:TenMem X 105ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܠܘܢܐ
PhiloxMab:TenMem X 1ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒ̣ܠ ܗ̇ܘ
PhiloxMab:TenMem . ܒܠܥܕ ܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܢܙܡܪ ܠܟ .
PhiloxMab:TenMem . ܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܦ̣ܩ ܠܟ
PhiloxMab:TenMem ܀ 262ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܡܢ ܥܒܕܐ̈