simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ ¹⁷ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܠܬܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܦ̇ܐܝܐ ܕܐܬܐܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܒܘ ܆ ³¹ܕܡܚܪܡ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܚܕ
PhiloxMab:TenMem ܡܬܛܥܡܐ ܗܝ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܝܕܥܬܐ
PhiloxMab:TenMem . ܗܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܠܦ
PhiloxMab:TenMem ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܠܦ ܠܢ ܀
PhiloxMab:TenMem ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܗܘ . ܐ̇ܡܪܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܫܬܡܥܬ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܟܬܒ ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܬܩܐ . ܘܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܕܡܒ̇ܛܠ ܡܘܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܘܥܡܠܐ̈ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܡܟܝܠ ܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܒܡܘܬܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ XXXX 71
PhiloxMab:TenMem ܐܒܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܘܒܝܕ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܢ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇
PhiloxMab:TenMem ܠܘܣ ܡܢ̣ܘ ܘܒܪ ܡ̇ܢ ܘܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܀
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ . ܐܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܦܩܐ ܝXXX
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܘܠ ܡ̇ܢ ܕܡܓܕܦ ܥܠ ܡܪܝܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܪܦܝܗ ܫܚܝܡܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ XX X X81
PhiloxMab:TenMem ܢܬܕܡܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܒܐܢܫܘܬܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ܬ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܠܒܝܫ ܗܘܐ . ܡ̇ܢ ܝܕܝܥܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ